Standplaats op de openbare kermissen

kermis

Twee weekends vóór Pasen is het Balen Kermis met op maandag de grote Jaarmarkt met voormiddag een grote kraampjesmarkt in de straten van het Centrum. In 2023 vindt Balen Jaarmarkt plaats van 25 tot 27 maart.

Vier zondagen vóór Pasen is het Olmen Jaarmarkt, met een kleinere kermis. 

Er zijn in Balen nog verschillende wijkkermissen. 

Bij downloads vind je een overzicht van alle kermissen in Balen en Olmen.

Standplaats

Voor een standplaats op de openbare kermis moet je je kandidaat stellen bij de gemeente.

Je kan een standplaats aanvragen voor:

 • een abonnement
 • voor de duur van de kermis

Voorwaarden

Om een standplaats op de openbare kermis te verkrijgen, moet u in het bezit zijn van:

 • een machtiging als werkgever tot het uitoefenen van kermisactiviteiten: voor de uitbating van een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel
 • een machtiging als werkgever voor het uitoefenen van ambulante activiteiten: voor de uitbating van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel.

De machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

Hoe aanvragen

Als je een plaats op één van de kermissen of jaarmarkten in onze gemeente wil, neem je best vooraf contact op met de marktleider (e-mail marktleider@balen.be). 

Je stelt je kandidatuur voor een standplaats en voegt daarbij de volgende documenten:

 • een kopie van uw machtiging
 • een kopie van uw e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
  voor attracties met aandrijving: een risicoanalyse, opstellingsinspectie (controlefiche na montage), het bewijs van periodiek nazicht en onderhoudsinspectie
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

Toekenning

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De gemeente beslist over de toekenning van de standplaats aan de hand van één of meerdere criteria:

 • de aard van de attractie of van de vestiging
 • de technische specificaties
 • de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging
 • de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging
 • de deskundigheid van de uitbater, de aangestelde-verantwoordelijken en het personeel
 • de nuttige ervaring
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.

Geldigheidsduur

Een abonnement wordt je toegewezen na een ononderbroken periode van drie jaar op dezelfde plaats op dezelfde kermis.
Het abonnement heeft een duurtijd van 5 jaar en wordt na afloop stilzwijgend verlengd.

De toewijzing van losse standplaatsen is geldig voor de duur van de kermis.

Kostprijs

De kostprijs voor de standplaats is bepaald volgens het retributiereglement (zie 'downloads'), alsook het gebruik van de elektriciteit.

Reglement

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikelen 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Koninklijk Besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen

Reglement mbt kermisactiviteiten op het openbaar domein (zie downloads)

Retributiereglement op het innemen van een standplaats op het openbaar domein en het gebruik van elektriciteit bij kermissen

Retributie op het gebruik van de gem. elektriciteitskasten op andere evenementen dan markten en openbare kermissen

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top