Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe gemeente en OCMW Balen omgaan met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zullen gemeente en OCMW de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet.  

Hoe gaan gemeente en OCMW Balen om met jouw persoonsgegevens?

Gemeente en OCMW verwerken voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als klant van de gemeente en OCMW Balen verwachten dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Je persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de gemeentelijke dienstverlening. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. Dit kan wel gebeuren met (adres)gegevens opgenomen in het Rijksregister (en het bevolkingsregister). Het gaat om zogenaamde 'wettelijke informaties' en waarbij de aanvraag moet gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling.

In je contacten met het gemeentebestuur en OCMW verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving  verwerkt. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. De gemeente en OCMW Balen gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zullen gemeente en OCMW je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals wettelijk bepaald.

Bewaartermijn

De gemeente en OCMW Balen bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Beveiliging

De gemeente en OCMW hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht de gemeente en OCMW Balen te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De gemeente en OCMW zullen op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je de gemeente en OCMW verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen de gemeente en OCMW in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).  Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met privacy@balen.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de gemeente en OCMW Balen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleven. 

Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. De code die in de cookie is verwerkt, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en of je de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld hebt. Aldus vergemakkelijkt dit jouw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter. Je hebt de mogelijkheid jouw browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Contactinformatie

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar privacy@balen.be.

Naar top