Verkiezingen

Op zondag 13 oktober worden lokale en provinciale verkiezingen gehouden. Die dag kunnen de inwoners van de Vlaamse gemeenten hun stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de provincieraad. 


Niet meer verplicht 

Nieuw dit jaar is de afschaffing van de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen. Je bent dus niet meer verplicht om te gaan stemmen. Iedere kiesgerechtigde krijgt een uitnodigingsbrief (in plaats van een oproepingsbrief) om hun stem al dan niet uit te brengen via de stemcomputer in het stemhokje.

Stemmen voor de gemeenteraad is erg belangrijk, omdat hier vaak beslissingen worden genomen over veel zaken uit je onmiddellijke omgeving (mobiliteit, veiligheid, wonen, wegen, lokale economie, cultuur, sport, kinderen en jongeren, senioren, gezondheidszorg, welzijn, vrije tijd,…). Ook de provincie speelt een grotere rol in je leven dan je denkt (fietsostrades, groepsaankopen, recreatiedomeinen, opleidingen, waterlopen, natuur- en landschapsbeheer,…).


Stemmen als niet-Belg? 

Als niet-Belg mag je enkel voor de gemeenteraad stemmen. Dan moet je je uiterlijk 31 juli registreren via deze link of bij de dienst bevolking. Als je voldoet aan de kiesvoorwaarden, mag je gaan stemmen op 13 oktober.  

Kiezers kunnen in bepaalde omstandigheden een volmacht geven. Daarvoor zijn een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist (zie onderaan).


Volmacht geven

Kan je niet gaan stemmen, maar wil je toch graag mee beslissen? Dan kan je een volmacht geven wanneer één van de onderstaande redenen op jou van toepassing is. Dit moet je aantonen met het bijhorende attest.

Geldige reden om volmacht te geven Welk attest voeg je bij je volmacht?
Je kan omwille van ziekte of handicap niet naar het stembureau gaan. Je voegt een medisch attest bij de volmacht. Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
Je bent om beroepsredenen in België of in het buitenland opgehouden (alsook de leden van je gezin die bij jou in het buitenland verblijven). Je voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je omwille van beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. (Ook de andere leden van je gezin kunnen op basis van dit attest een volmacht geven wanneer ze bij jou in het buitenland zijn.)
Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit (alsook de leden van je gezin die bij jou wonen). Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. Dit attest kan enkel opgesteld worden door de burgemeester. Hier kan vertraging op zitten, dus vraag het attest tijdig aan. (Ook de andere leden van het gezin kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.)
Je verblijft in een strafinstelling ten gevolge van een rechterlijke maatregel. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van de penitentiaire instelling.
Je kan door religieuze activiteiten niet gaan stemmen. Je voegt bij de volmacht een attest van de religieuze overheid.
Je kan om studieredenen niet gaan stemmen. Je voegt bij de volmacht een attest van de directie van je onderwijsinstelling.
Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om te gaan stemmen, vaststelt. Je kan dit attest verkrijgen door de nodige bewijsstukken voor te leggen.


Je kan enkel een volmacht geven voor de verkiezingen waarvoor je uitgenodigd bent en dus stemrecht hebt. De volmachtkrijger moet ook stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als de volmachtgever.

Bovendien mag je als volmachtkrijger maar één volmacht aanvaarden. 

Op verkiezingsdag breng je als volmachtkrijger de volgende documenten mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
  • Het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.
  • De uitnodigingsbrief van de volmachtgever.
  • Je eigen identiteitskaart.
  • Je eigen uitnodigingsbrief.


Ben je verhuisd na 1 augustus? 

Als je na 1 augustus verhuisd bent, dan moet je gaan stemmen in de gemeente waar je op 1 augustus was ingeschreven. De kiezerslijsten worden immers op 1 augustus opgesteld aan de hand van het bevolkingsregister op dat moment.


Meer info

Meer informatie over de lokale en provinciale verkiezingen vind je op www.vlaanderenkiest.be

Naar top