Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Conform het Bestuursdecreet, in het bijzonder de wijziging van 18 november 2022 moeten vanaf 11 december 2022 alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. 

Meldpunten

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

Intern meldpunt

Algemeen directeur Michel van Sprengel is als hoofd van het personeel, overeenkomstig het Bestuursdecreet, het intern meldpunt. Hij is te bereiken via

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt

Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Balen samenwerken, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers, aannemers, leveranciers, sollicitanten, voormalig werknemers,... Ook anonieme meldingen worden beschermd onder het decreet en het klokkenluiderssysteem.

Welke inbreuk kan men melden?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Een klokkenluidersmelding kan dus gaan over inbreuk op een regelgeving die op het lokale bestuur van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Welke bescherming en garanties zijn er?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheidanonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties, of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Hoe verloopt de procedure?

De invulling van het meldkanaal ligt formeel vast:

  • Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail of brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen. Dit kan bij het interne of externe meldpunt (zie contactgegevens bovenaan). De melder heeft hierbij recht op een verslag.
  • Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden de feedback.
  • Het Bestuursdecreet en GDPR bepalen duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

Welke wetgeving is van toepassing? Europese Klokkenluidersrichtlijn en Vlaams Bestuursdecreet

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen, beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De Vlaamse Overheid heeft de Europese richtlijnen omgezet naar regelgeving met een Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaamse parlement en treedt in werking op 11 december 2022.

Openingsuren & contact

Algemeen directeur gemeente en OCMW

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 40
e-mail
algemeen.directeur@balen.be
Naar top