Taxi - aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) of taxidienst)

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen bij de gemeente waar je exploitatiezetel is gevestigd. Er is sprake van een taxidienst als je een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Voor bestaande taxi en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd vóór 31 december 2019 geldt een overgangsregeling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Wens je een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer te starten vanaf 1 januari 2020, dan gelden onderstaande bepalingen.

Voorwaarden

Je hebt een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig indien je bedrijf zich gevestigd heeft in Balen. Deze vergunning heeft betrekking op minstens één voertuig.

Nadat je jouw aanvraag deed, wordt deze voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen, die overgaat tot controle van alle administratieve voorwaarden, de zedelijke waarborgen en beroepsbekwaamheid.

De vergunning is vijf jaar geldig in héél Vlaanderen, maar is hernieuwbaar (vraag zeker twee maanden vóór einde duurtijd opnieuw aan).

De voertuigen voldoen aan volgende voorwaarden:

De voertuigen zijn qua constructie  en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen (bestuurder inbegrepen).

De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal in 2030 voldoen aan steeds groenere normen. Zo krijg je voldoende tijd om groenere taxi's in dienst te nemen.

Voor het ceremonieel vervoer kan een uitzondering op de emissienormen bekomen worden.

De vergunning wordt afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop, afbetaling, of van een leasingcontract.

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Per exploitant wordt slechts één vergunning afgegeven, met vermelding van het aantal voertuigen.

De exploitant moet over de Nederlandse taalkennis beschikken.

De nieuwe regelgeving (sinds 1 januari 2020) vat de twee oude regelgevingen (taxidienst en verhuurvoertuig met bestuurder (VBB)) samen tot één vergunning met vier exploitatievoorwaarden.

Er zijn vier soorten van uitbating:

 1. Straattaxi
 2. Standplaatstaxi
 3. Ceremonieel vervoer
 4. Openbaar-vervoertaxi

Straattaxi

Je mag met jouw vergunning in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. Deze is niet beperkt tot exploitatie in de gemeente waarin deze aangevraagd werd.

Je vraagt jouw vergunning steeds aan in de gemeente waar jouw exploitatiezetel is gevestigd.

Als straattaxi mag je zelf jouw tarieven bepalen. Deze moeten wel duidelijk geafficheerd worden aan de klant.

Een straattaxi hoeft niet verplicht gebruik te maken van een taxilicht en taximeter. De straat regelt zowel de afspraak als de betaling via de mobiele app.

Let op: indien je geen gebruik wenst te maken van een App dien je alsnog verplicht over te gaan tot gebruik van een taximeter.

Met een straattaxi mag je niet binnen de perimeter van 200 meter te komen van een standplaats voor standplaatstaxi's of van de luchthaven Brussel Airport.

Ritten bestel je 15 minuten op voorhand.

Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi's.

Standplaatstaxi's

Als je een standplaatstaxi wilt uitbaten, moet je een aparte machtiging aanvragen. Dit geldt per gemeente waarin je een standplaats wenst aan te vragen.

De tarieven voor standplaatsen worden bepaald en vastgelegd door de gemeente.

Standplaatstaxi's zijn verplicht om gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter.

De gemeente kan het aantal standplaatsen bepalen voor het aantal taxi's op haar grondgebied (boven- en ondergrens).

Standplaatstaxi's mogen mensen meenemen op hun terugrit, als straattaxi, mits handopsteking.

Ceremonieel vervoer

Als ceremonieel vervoer (trouw, begrafenis, doop,...) stel je steeds bijkomende de vergunning een schriftelijke overeenkomst op met de klant.

De overeenkomst dient minstens voor drie uur te gelden.

Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

De openbaar-vervoertaxi's zullen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale.

De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi's worden bepaald binnen de vervoerregio.

Hoe aanvragen

De vergunning wordt afgeleverd binnen de 45 kalenderdagen nadat de aanvraag als volledig werd verklaard.

Deze termijn kan verlengd worden tot 60 dagen in vakantieperiodes. Weigeringsbeslissingen worden steeds gemotiveerd.

Wat meebrengen

Documenten nodig bij de aanvraag:

Op te laden via digitale aanvraag via Centaurus:

 • kopie van de ID
 • statuten van de firma
 • uittreksel strafregister (model 596.1-27) van maximum drie maanden oud
 • bewijs sociale lasten (zelfstandige en- of RSZ)
 • bewijs aankoopfactuur, leasing-/ of bestelbonnen
 • bewijs minimale kennis Nederlands B1 (of bewijs niveau A2, met uitdrukkelijke voorwaarde om binnen de twee jaar niveau B1 te behalen)

Bijkomend in te dienen via loket, mail of per gewone post aan de dienst Economie:

 • kopie van het verzekeringsbewijs
 • kopie van de verzekeringspolis
 • kopie van de technische keuring
 • het eenvormigheidsattest
 • het kentekenbewijs
 • bewijs van ijking / installatie taximeter:

Vergeet ook zeker uw bestuurderspas niet aan te vragen. Verplicht voor elke bestuurder die IBPV uitvoert.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • 350 euro per vergund voertuig
 • of 250 euro als voertuig beantwoordt aan emissienormen die vanaf 2025 of 2030 van toepassing zijn

Bedragen van 2022. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top