Rioleringswerken in Olmen vanaf 6 maart: doorgaand verkeer tussen Olmen en Balen/Mol tijdelijk via bovenlokale wegen

dinsdag 14 februari 2023
Op 6 maart starten de rioleringswerken in De Lei/Kerkplein. Het kruispunt De Lei/Olmense Markt zal vanaf dan minstens een viertal weken volledig afgesloten zijn. Verkeer tussen Balen en Olmen kan in die periode niet via de Dijk. Auto’s worden omgeleid via bovenlokale wegen.

UPDATE 17 maart 2023: Werken in Olmen op schema

Verfraaiing pleinen in het centrum van Olmen

Via het participatieproject Olmen21 (2016-2018) vroeg het lokaal bestuur de Olmenaars om mee te denken over de toekomst van hun dorp. Eén van de wensen die daaruit sterk naar voren kwam, was de opwaardering van het Kerkplein en de Olmense Markt tot een gezellige, groene en autoluwe ruimte met toch voldoende parkeerruimte.

Eerst Kerkplein, later Olmense Markt

Het lokaal bestuur maakt nu werk van die herinrichting van het Kerkplein. In samenwerking met watermaatschappij Pidpa maken we van de gelegenheid gebruik om meteen ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aan te brengen in de straten De Lei en Kerkplein. We anticiperen nu ook al op de toekomstige verfraaiing van het Olmense marktplein door tussen beide pleinen een knip aan te brengen voor het doorgaand autoverkeer.

Gescheiden riolering

Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zullen het afvalwater en regenwater in De Lei en Kerkplein apart worden opgevangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie in Mol. Het regenwater wordt opgevangen en lokaal gebufferd door nieuw aan te leggen wadi's (Water Afvoer Drainage Infiltratie), bestaande grachten en infiltratiebuizen. Zo werken we aan een betere bescherming tegen wateroverlast, een correcte waterhuishouding en proper water in onze beken en rivieren.

Start rioleringswerken op 6 maart

Na o.a. een infomarkt (2020) en een openbaar onderzoek werd een omgevingsvergunning bekomen en kan het project van start gaan. Eind vorig jaar voerden de nutsmaatschappijen al enkele voorbereidende aanpassingswerken uit. Vanaf maandag 6 maart begint aannemer Dilissen met de effectieve riolerings- en wegeniswerken.

Tijdelijke bovenlokale omleiding

Om de aansluiting op de hoofdriolering te maken, zal het kruispunt De Lei/Olmense Markt vanaf 6 maart (ergens tussen 9u en 10u) minstens een viertal weken volledig afgesloten zijn. Doorgaand verkeer tussen Olmen en Balen/Mol kan in die periode niet via de veelgebruikte verbindingsweg Dijk. Auto’s worden omgeleid via bovenlokale wegen, waarbij gestreefd wordt naar een opsplitsing over Ham/Leopoldsburg en Meerhout/Geel. Toelating hiervoor werd aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer, maar werd nog niet toegekend (zie update hieronder).

Fietsers rijden om via de kanaaldijk (onder voorbehoud, alternatieven voor het fietsverkeer worden momenteel nog onderzocht > zie update hieronder). De gemeente heeft ook de vraag gesteld aan De Lijn om een alternatief te voorzien voor de buslijnen die passeren langs de Dijk. Meer info over de exacte omleidingen volgt later.

UPDATE over omleidingen voor auto's, fietsers en bussen, klik hier.

Start werken met droogzuiging

De werken starten maandag 6 maart met het machinaal plaatsen van de droogzuiging (bronbemaling). Dit is noodzakelijk gezien de specifieke gesteldheid van de ondergrond in deze regio. Om ervoor te zorgen dat de leidingen (aardgas, elektriciteit en drinkwater) niet geraakt worden met deze boringen, heeft de aannemer de klinkers en fundering verwijderd.

De plaatsing van de droogzuiging is verbonden aan strikte opgelegde voorwaarden. De voorwaarden beperken de verlaging van de grondwaterstand in dat gebied tot bepaalde periodes in het jaar. De specifieke ondergrond in de omgeving maakt het de aannemer zeker niet gemakkelijker. Vandaar dat deze werken bijvoorbeeld niet uitgesteld kunnen worden naar het paasverlof. Na het plaatsen van deze droogzuiging is de activiteit van de aannemer tijdelijk aanzienlijk lager. We begrijpen dat het dan kan lijken alsof de werken stil liggen, maar het is belangrijk dat we deze stap nemen om ervoor te zorgen dat de werken veilig en effectief kunnen worden uitgevoerd.

Waarom droogzuiging?
Droogzuiging (bronbemaling) is nodig om het grondwaterpeil te verlagen en de grond droog genoeg te maken voor de werken. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de bouwplaats en de diepte van het grondwater. De bemalingsputten moeten in de directe nabijheid van de riolering geplaatst worden omdat we binnen de heersende regelgeving zo weinig mogelijk water mogen wegpompen.

Het grondwaterpeil moet teruggebracht worden tot 4,5 m onder het maaiveld om de putten met bijhorende fundering op een veilige manier te kunnen plaatsen. De werken starten namelijk op het diepste punt van het ganse werk, zodat de riolering in De Lei en Kerkplein kan afdragen naar de hoofdriolering onder Olmense Markt.

Maximale bereikbaarheid

Tijdens de verdere aanleg van de riolering (vanaf het kruispunt De Lei/Olmense Markt richting Kerkplein) zullen deze straten niet toegankelijk zijn. Een steenslag wordt aangelegd zodat bewoners hun huizen zo goed als mogelijk kunnen bereiken. De aannemer is verplicht om hen in te lichten wanneer ze moeilijk of niet aan hun oprit zullen geraken. Na de rioleringswerken worden de huisaansluitputjes geplaatst en zal de aannemer de weg opnieuw aanleggen.

Info voor buurtbewoners

De buurtbewoners kregen inmiddels een brief in de bus met alle gedetailleerde info over de werken en kunnen de stand van zaken te allen tijde opvolgen via www.balen.be/delei (de QR-code staat ook in de brief en op het infobord aan de kerk). Op die website vinden ze ook een infofilmpje terug (zie ook hieronder). De bewoners worden tijdens het hele proces ook bijgestaan door een afkoppelingsdeskundige, aangesteld door Pidpa.

Het lokaal bestuur beseft dat deze werken hinder zullen veroorzaken aan de buurtbewoners, omwonenden en automobilisten. We zijn hen alvast dankbaar voor hun begrip en medewerking.

Meer info op www.balen.be/delei

Infofilmpje

Nieuwsoverzicht
Kruispunt De Lei/Olmense Markt

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be

Deel deze pagina

Naar top