logo print  logo ocmw print

Zorgwonen

zorgwonen

Zorgwonen is een vorm van samenwonen waarbij een deel van de woning wordt voorbehouden voor 1 tot 2 hulpbehoevende personen of 1 tot 2 personen van 65 jaar of ouder. Op zich stelt er zich geen probleem als je grootouders of een persoon met een handicap komen inwonen. Een aanvraag tot zorgwonen is in dat geval niet verplicht. Soms duiken er echter problemen op. De zorgbehoevenden worden immers op jouw huisnummer ingeschreven wat financiële gevolgen kan hebben voor bepaalde tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen … . Alle mensen die op jouw adres wonen, worden namelijk als samenwonend beschouwd. En de inkomsten worden dus samengeteld.


Hoe kan zorgwonen hier een oplossing op bieden?

Om hieraan tegemoet te komen werd het zorgwonen uitgewerkt. Hierdoor kan een zorgbehoevende op hetzelfde adres worden ingeschreven maar onder een apart zorgstatuut. En worden de inkomens, pensioenen, toelagen … van de zorgbehoevende niet meer samengeteld met het gezinsinkomen van de zorgverstrekker.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan?

– In je woning wordt een deel voor de zorgbehoevende(n) voorbehouden of gecreëerd. Dit deel vormt 1 fysiek geheel met de woning en mag ten hoogste 1/3e uitmaken van het totale bouwvolume van je woning;

– Je huisvest 1 of 2 personen waarvan er minstens 1 65 jaar of ouder of hulpbehoevend is. Een familieband is niet noodzakelijk;

– Met hulpbehoevend wordt het volgende bedoeld: personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een basisondersteuningsbudget of personen met een nood aan ondersteuning om zich zelfstandig in hun thuismilieu te kunnen handhaven;

– Op de dienst bevolking kan je navragen of jouw woonsituatie in aanmerking komt voor zorgwonen. Als dit zo is moet je je vervolgens tot de bouwdienst wenden voor een melding of vergunning. Indien de zorgwoning wordt ingericht binnen het bestaande bouwvolume dient er enkel een stedenbouwkundige melding te gebeuren. Wordt het bouwvolume uitgebreid is steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist;

– De eigendom van de woning (zowel de hoofdwooneenheid als het voorbehouden deel) moet bij dezelfde eigenaar(s) liggen. Het geheel kan dus van jou of van de zorgbehoevende zijn;
– Of jij nu in het voorbehouden deel gaat wonen of de zorgbehoevende, dat is een vrije keuze;
– Als de zorgsituatie eindigt, moet je dit steeds melden aan het gemeentebestuur en verandert de woning terug in een ééngezinswoning.

Enkele voorbeelden

Je kan aan zorgwonen doen om je ouders of een familielid/vriend met een handicap in je woning op te vangen. Een andere optie is het samenwonen van volwassen kleinkinderen en hun grootouders. Zij kunnen de grootouders dan bijstaan bij het langer zelfstandig wonen en zelf kunnen ze nog wat sparen in plaats van hoge huurgelden te betalen. En zo zijn nog tal van combinaties mogelijk.

Hoe aanvragen

Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit met een meldingsformulier aangeven bij de gemeente. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld bij de berekening van een premie of uitkering.

Bij vragen kan je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top