Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Elke gemeente moet een ruimtelijk structuurplan opstellen. De gemeente Balen heeft een ontwerp opgesteld in samenwerking met het bureau Iris Consulting. Daarin staat de langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. M.a.w. waar in de toekomst er nog plaats is voor wonen, toerisme, industrie, natuur, landbouw, recreatie,…

Let wel: dit plan vervangt het gewestplan niet. Het doet ook geen uitspraken over individuele percelen, maar tekent eerder de grote lijnen voor een ruimtelijk beleid.

Begin 2007 liep het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk structuurplan, waarbij 44 opmerkingen en bezwaren werden ontvangen. Deze werden allen uitvoerig behandeld en gemotiveerd, en het structuurplan werd hieraan indien nodig aangepast.

De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen keurde 6 september 2007 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Balen definitief goed. Het ging definitief van kracht na publicatie in het Belgisch Staatsblad (5 oktober 2007).

Je kan het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Balen hieronder inkijken (opgesplitst in de verschillende delen en bijhorende kaarten). Op 26 oktober 2023 heeft de provincieraad van Antwerpen een besluit genomen, waarin ze het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte), definitief heeft vastgesteld. Daarnaast besliste de provincieraad van Antwerpen ook om een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) aan te duiden als ‘niet langer geldig’.

Hieronder vindt u de nota terug met de onderdelen uit uw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die als ‘niet langer geldig’ aangeduid worden.

Downloads

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top