Speciale beschermingszone Bovenloop Grote Nete

Aanwijzingsbesluit van beschermingszone BE2100040 – Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor en de definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering de besluiten tot aanwijzing van de speciale beschermingszones en definitieve vaststelling van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten goed. Deze aanwijzingsbesluiten werden bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2014.

Samen met de aanwijzing van de speciale beschermingszones, zijn ook de instandhoudingsdoelstellingen (ook bekend onder de afkorting IHD) en prioritaire inspanningenbepaald voor elke aangewezen speciale beschermingszone.

Openingsuren & contact

Milieuraad

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top