Ambulante activiteit op openbaar domein (buiten de openbare markt)

Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein moet je een toelating vragen bij de gemeente. Het gaat hier om een ambulante activiteit.

Een ambulante activiteit heeft betrekking op de verkoop, het te koop aanbieden of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten of diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.
 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.
 • Als u gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen

Je dient jouw aanvraag in via het aanvraagformulier en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van een machtiging als werkgever
 • een kopie van uw eID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan de aanvraag indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belastings- of retributiereglement.

Reglement

 • Artikel 9 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 3 maart 2023
 • Artikelen 38 tot en met 43 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023, artikel 15 en 23 tot en met 44
 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top