Onderhoud asfaltwegen, algemene info

asfaltering

Jaarlijks investeert de gemeente Balen aanzienlijk in het vernieuwen van asfaltwegen. Hieronder vind je meer algemene info over deze werken.

Welke wegen krijgen prioriteit?

De technische dienst maakt hiervoor een beoordeling aan de hand van volgende factoren:

 • Schadebeeld ter plaatse
 • Wegcategorie en gebruik van de weg
 • Toekomstig geplande investeringen
 • Mogelijkheden van herstel

Deze elementen bepalen de prioriteit van de herstelling en vormen de basis van de lijst van asfaltherstellingen. In sommige gevallen kan de gemeente ook opteren om bijkomende grindwegen te voorzien van een asfaltlaag, maar de huidige tendens is ontharden in plaats van aanbrengen van nieuwe verharding.

Beperkte hinder

Eén van de belangrijke voordelen van asfalt is de beperkte tijd om deze aan te leggen. Asfalt kan aangelegd worden in een beperkte tijdspanne en is ook vrij snel daarna berijdbaar met de wagen. Toch mag men zich verwachten aan een aantal dagen hinder en momenten waarop de woning moeilijk of niet bereikbaar zal zijn.

Toegankelijkheid

In elke fase van de werken is het belangrijk om als bewoner een inschatting te maken in verband met de toegang tot de woning. In het belang van je eigen veiligheid en die van de werklieden is kalmte bewaren een must. Je houdt er dan ook best rekening mee dat je mogelijk moet omkeren en een andere route kiezen, of enige tijd moet wachten alvorens een verdere doorgang gegarandeerd kan worden.

Bij het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt is de doorgang volledig afgesloten tot het asfalt voldoende is afgekoeld. Asfalt wordt immers aangebracht op temperaturen hoger dan 150 °C en moet voldoende afgekoeld zijn om geen schade te hebben aan wagen, fiets of schoeisel.

Bij het aanbrengen van de kleeflaag wordt nog meer voorzichtigheid gevraagd, aangezien deze plakkerig is. Eens aangebracht kan deze opspatten en beschadiging aanbrengen aan voertuig/schoenen en oprit bij betreding.

Verschillende stappen

Het onderhoud van een asfaltweg bestaat uit verschillende stappen (zie onder voor uitgebreide info per stap):

 1. Verwijderen van (een deel) van de bestaande asfaltverharding
 2. Verbeteren van de fundering
 3. Aanbrengen van een onderlaag asfalt
 4. Aanbrengen van een kleeflaag
 5. Aanbrengen van een toplaag asfalt

In sommige gevallen kan er geopteerd worden om een dunne herstellende laag aan te brengen. Dit gebeurt in volgende stappen:

 1. Uitfrezen van de scheuren
 2. Aanbrengen van voegvullende laag
 3. Aanbrengen van slemlaag of slijtlaag (bijna gelijk aan kleeflaag)

Stap 1: Verwijderen van (een deel) van de bestaande asfaltverharding

Het verwijderen van de bestaande asfaltlaag gebeurt doorgaans met een asfaltfrees. De asfaltfrees kan zeer selectief het asfalt verwijderen. Selectief verwijderen van asfalt maakt het mogelijk een deel van het verzamelde materiaal te hergebruiken in het nieuwe asfalt. De asfaltfrees is een vrij grote machine en het opgefreesde asfalt wordt op het moment van de uitvoering door middel van een transportband naar de laadbak van een vrachtwagen gebracht.

Om veilig te kunnen werken wordt hiervoor de ganse straat verkeersluw gemaakt. Dit maakt ook dat de woning niet te allen tijde bereikbaar zal zijn. Het is helaas niet mogelijk om dit tot op het uur in te plannen en alzo te communiceren aan onze bewoners.

Stap 2: Verbeteren van de fundering

Na het frezen van het asfalt kan de fundering gecontroleerd worden en desgewenst verbeterd. Het is niet altijd mogelijk een correct inschatting te maken over de toestand van de fundering wanneer die wordt afgedekt met een asfaltlaag. Het verbeteren van de fundering kan opnieuw enkele dagen in beslag nemen.

Afhankelijk van het schadebeeld wordt met groot of klein materieel gewerkt, en kan de bereikbaarheid van de woning niet te allen tijde worden gegarandeerd. De bereikbaarheid van de woning is afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden en de ernst van de schade.

Stap 3: Aanbrengen van een onderlaag asfalt

De opbouw van de weg en de te herstellen schade kan bepalen dat er een onderlaag asfalt moet aangelegd worden. Dit is een profileerlaag die de dwarshelling van de herstelde weg bepaalt. De samenstelling is doorgaans met grotere stenen (dus ruwer) en de dikte van de laag is ongeveer 5 tot 8 cm. Als de weg is uitgerust met een kantstrook, zal de aannemer voor het aanbrengen van de onderlaag een voegband plaatsen tegen de kantstrook die gedeeltelijk zal smelten bij het aanbrengen van het asfalt. Het asfalt wordt immers aangebracht op een temperatuur boven 150 °C. Het asfalt wordt aangevoerd in vrachtwagens, afgedekt met een zeil om afkoeling tegen te gaan. Het asfalt wordt in een asfalt-spreid-machine gestort. Die zorgt voor een gelijke uitspreiding van het asfalt over de (halve) breedte van de weg. De spreidmachine zorgt tevens voor een eerste verdichting, maar deze is helaas niet voldoende. Een bandenwals en/of trilwals wordt gebruikt om tot de juiste verdichting te komen van het asfalt.

De rijbaan zal na afkoeling opengesteld worden voor bewoners. Meestal is dat de dag na de aanleg van de onderlaag.

Stap 4: Aanbrengen van een kleeflaag

Tussen onderlaag en toplaag wordt een kleeflaag aangebracht om goede hechting te bekomen. Deze kleeflaag wordt warm aangebracht. Om een goede hechting met de onderlaag te krijgen wordt deze vaak vooraf gereinigd met een veegwagen.

De kleeflaag, zoals het woord het zegt, is zeer plakkerig. Om een degelijke hechting te bekomen, moet deze kleeflaag ook ‘gebroken’ worden. Dit is een chemische verandering van de kleeflaag, maar zeker belangrijk om te melden aangezien dit chemisch proces enige tijd vraagt. Het is ten zeerste afgeraden om over deze kleeflaag te rijden aangezien deze kan wegspatten en wagen/fiets/schoeisel kan beschadigen. Vaak wordt deze kleeflaag ’s avonds of ’s morgens zeer vroeg aangebracht. In sommige gevallen opteren we ervoor om het chemisch proces te versnellen door kalkmelk aan te brengen met een sproeimachine, maar dit is helaas niet altijd mogelijk.

Wanneer de kleeflaag is aangebracht, mag je niet over de weg rijden/stappen.

Een kleeflaag is te herkennen aan een blinkende zwarte laag. Wanneer deze behandeld is met kalkmelk, is deze doffer van kleur en kunnen er witte kringen/plekken te zien zijn.

Stap 5: Aanbrengen van een toplaag asfalt

De toplaag is de eindafwerking van de asfaltherstelling. De samenstelling is doorgaans met kleinere stenen en de dikte van de laag is ongeveer 4 cm. De toplaag wordt aangebracht op een temperatuur boven 150 °C. Het asfalt wordt aangevoerd in vrachtwagens, afgedekt met een zeil om afkoeling tegen te gaan. Het asfalt wordt in een asfalt-spreid-machine gestort die zorgt voor een gelijke uitspreiding van het asfalt over de (halve) breedte van de weg. De spreidmachine zorgt tevens voor een eerste verdichting, maar deze is helaas niet voldoende. Een bandenwals en/of trilwals wordt gebruikt om tot de juiste verdichting te komen van het asfalt.

De rijbaan zal na afkoeling opengesteld worden voor alle verkeer. Meestal is dat de dag na de aanleg van de toplaag. In een groot infrastructuur- of rioleringswerk is de weg eerst enkel toegankelijk voor lokaal bestemmingsverkeer. In geval van een asfaltherstelling wordt de weg in de meeste gevallen terug opengesteld voor alle verkeer.

Openingsuren & contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be
Naar top