Vrijdagmarkt: losse standplaats op de openbare markt (toelating)

Een losse standplaats op de openbare markt (Vrijdagmarkt) is een standplaats voor de marktdag zelf en onderscheidt zich van een standplaats per abonnement. De gemeente bepaalt autonoom de werkwijze voor de toewijzing van de losse standplaatsen en legt de bepalingen vast in haar gemeentelijk reglement.

Voorwaarden

Voor een losse standplaats op de openbare markt moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • J• Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.
  Uitzondering: voor occasionele verkopen met niet-commercieel karakter is geen correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen vereist.
 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest van een erkend organisme voor je gas- en/of elektriciteitsinstallatie.
 • Je hebt, als je voeding wil verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .
 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Geldigheidsduur

De toelating is geldig voor de duur van de marktdag.

Hoe aanvragen

De losse standplaats kan toegewezen worden:

 1. op de marktdag zelf
 2. voorafgaand aan de marktdag via een voorinschrijving

Optie 1: toewijzing op de marktdag zelf

De losse standplaatsen worden toegewezen op de marktdag zelf op basis van de chronologische volgorde van aankomst op de markt, op basis van de criteria in artikel 4 van het marktreglement. Als er twee of meer kandidaten gelijktijdig aankomen, wordt de toewijzing beslist via loting.

De toewijzing op de dag van de markt zelf kan alleen als de houder van een machtiging ambulante handel als werkgever fysiek aanwezig is.

Optie 2: toewijzing op basis van voorinschrijvingen

De losse standplaatsen worden toegewezen op basis van (voorafgaande) voorinschrijvingen.

Indienen kandidatuur (zowel voor optie 1 als 2)

Je dient je kandidatuur in bij de gemeente en geeft daarbij volgende gegevens op:

 • soort van het (de) product(en) welke te koop worden aangeboden
 • het ondernemingsnummer (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat)
 • een kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten
 • desgevallend de hoedanigheid van standwerker
 • het aantal gewenste meters (breedte en diepte) en de afmetingen van de kraam. In de afmetingen moeten alle luifels, parasols en andere uitsteeksels begrepen zijn
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit

Je voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van je machtiging als werkgever
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Je aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Kostprijs

De aanvraag is gratis.

De kostprijs voor de losse standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Reglement

• Artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023,
• Gemeentelijk reglement

Gemeentelijk marktreglement

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top