Vrijdagmarkt: vaste standplaats op de openbare markt (abonnement)

Een vaste standplaats op de openbare markt (Vrijdagmarkt) wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager word je, mits je de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor je je ook kandidaat kunt stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement (12 maanden). De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.
 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan (2 jaar).

Hoe aanvragen

Je dient je kandidatuur in bij de gemeente en geeft daarbij volgende gegevens op:

 • soort van het (de) product(en) welke te koop worden aangeboden
 • het ondernemingsnummer (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat)
 • een kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten
 • desgevallend de hoedanigheid van standwerker
 • het aantal gewenste meters (breedte en diepte) en de afmetingen van de kraam. In de afmetingen moeten alle luifels, parasols en andere uitsteeksels begrepen zijn
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit

Je voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van je machtiging als werkgever
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Je aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats op basis van artikel 5 van het marktreglement.

Kostprijs

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.

De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Afhandeling

Een houder van het abonnement kan een abonnement opschorten (volgens bepalingen in artikel 8 van het marktreglement) of er afstand van doen (volgens bepalingen in artikel 9 van het marktreglement).

Een overdracht van een abonnement voor een vaste standplaats op de openbare markt is mogelijk volgens de bepaling in artikel 13 van het marktreglement

Reglement

• De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 2005, 20 juli 2006, 22 december 2009 en 21 januari 2013 en de decreten van 24 februari 2017 en 3 maart 2023 artikelen 8 tot en met 10
• Artikel 28 tot en met 33 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en 22 september 2023

Gemeentelijk marktreglement

Meer info

*NACE codes die ambulante activiteiten toelaten:
47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen •
47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen
47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel (bv. deur aan deur verkopen)
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top