Vrijdagmarkt: vaste standplaats op de openbare markt (abonnement)

Een vaste standplaats op de openbare markt (Vrijdagmarkt) wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kan je daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager word je, mits je de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor je als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor je je ook kandidaat kunt stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement (12 maanden). De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.
 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan (2 jaar).

Hoe aanvragen

Je dient je kandidatuur in bij de gemeente en geeft daarbij volgende gegevens op:

 • soort van het (de) product(en) welke te koop worden aangeboden
 • het ondernemingsnummer (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat)
 • een kopie van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten
 • desgevallend de hoedanigheid van standwerker
 • het aantal gewenste meters (breedte en diepte) en de afmetingen van de kraam. In de afmetingen moeten alle luifels, parasols en andere uitsteeksels begrepen zijn
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van de activiteit

Je voegt daar de onderstaande documenten bij:

 • een kopie van je machtiging als werkgever
 • een kopie van je e-ID
 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van de brandverzekering (bewijs van een geldige dekking)
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing)
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing)
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing)
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing)

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Je aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats op basis van artikel 5 van het marktreglement.

Kostprijs

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis.

De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Afhandeling

Een houder van het abonnement kan een abonnement opschorten (volgens bepalingen in artikel 8 van het marktreglement) of er afstand van doen (volgens bepalingen in artikel 9 van het marktreglement).

Een overdracht van een abonnement voor een vaste standplaats op de openbare markt is mogelijk volgens de bepaling in artikel 13 van het marktreglement

Reglement

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Gemeentelijk marktreglement

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top