Vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III)

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III) heb je een vergunning C nodig. Die vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

Voor een vergunning C is een (niet-bindend) advies van de burgemeester nodig.

Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet in kansspelinrichtingen klasse III. De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.

Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers die jonger dan 18 jaar zijn, automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op het kansspel spelen.

Geldigheidsduur

De vergunning is vijf jaar geldig.

Als je de vergunning wil stopzetten, meld je dat aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be  en stuur je de originele vergunning en het uithangbord terug de Kansspelcommissie. De eenmalige bijdrage die betaald werd, kan niet (pro rata) teruggevorderd worden.

Hoe aanvragen

Om een vergunning C aan te vragen vul je het aanvraagformulier van de kanspelcommissie in (het originele exemplaar, geen kopie). Stuur het formulier ondertekend op naar de Kansspelcommissie, samen met:

  • een advies van de burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • de gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
  • een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden). U vraagt dat attest op via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest)
  • een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • een origineel uittreksel uit het strafregister dat betrekking heeft op de afgelopen drie jaren (enkel als de aanvrager buitenlander is).

Je kan de vergunning C ook rechtstreeks aanvragen via de website van de kansspelcommissie.

Kostprijs

Je moet binnen de vooropgestelde termijn een eenmalige bijdrage betalen. Het bedrag wordt jaarlijkse bepaald in een KB. De eenmalige bijdrage geldt voor de volledige duur van de vergunning C.

Reglement

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, gewijzigd bij wet van 7 mei 2019

Koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van een vergunning klasse C

Koninklijk besluit van 2 maart 2004 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top