Speelstraat

Woon je in een woonwijk waar de max. snelheid 50 km/u is en wil je van je (gemeente)straat tijdelijk een 'Speelstraat' maken? Dan kan dit. Uiteraard moet je de regels respecteren (zie reglement bij downloads).

Voorwaarden

Lees zeker het volledige reglement bij 'downloads'. Hieronder de gemeentelijke aanvullingen op het algemene 'speelstraatreglement'.

 • De straat die men inricht als speelstraat is een gemeenteweg, gelegen op het grondgebied van de gemeente Balen. Naast de volledige straat, kan ook slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht worden, bijvoorbeeld als het gaat om lange straten of straten met veel kruispunten.
 • De omliggende straten moeten te allen tijde bereikbaar blijven. Er moeten mogelijkheden zijn voor de normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat. Er mogen hierbij geen onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden.
 • Er mag geen bewegwijzering naar bepaalde voorzieningen door de straat lopen. Er mag geen permanente bewegwijzering zijn, zoals bv naar industrie of B&B.
 • Er mag geen fietsroutenetwerk door de straat lopen.
 • Er zijn geen wegen- of nutswerken gepland of nog in uitvoering, in de periode van de inrichting van de speelstraat.
 • Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de paas- en zomervakantie (juli en augustus) tussen 10.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds. Het college bepaalt de maximum duur dat een speelstraat kan ingericht worden (aantal dagen en aantal uren per dag)
 • Er kan maar max. 1 dag per week aangevraagd worden.
 • Alle bewoners, (één stem per brievenbus) (van het deel) alwaar de speelstraat wordt ingericht, moeten akkoord zijn met de inrichting van een speelstraat. Dit wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersbevraging.
 • Als er een handelaar, zelfstandige en/of vrij beroep gevestigd is in (het deel van) de straat waar de speelstraat is ingericht, dient deze akkoord te zijn.
 • Er is voorafgaandelijk overleg met de bewoners van de aanpalende straten, tenzij de straat een doodlopende straat is. Indien er geen consensus bereikt wordt, zal het college van burgemeester en schepenen de uiteindelijke beslissing nemen.
 • Er zijn minimum 3 meerderjarige bewoners van de straat die zich opgeven als speelstraatverantwoordelijke en die zich engageren voor de organisatie van deze speelstraat. Ze zijn tevens het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat. Deze speelstraatverantwoordelijken  wonen op verschillende adressen.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Hoe aanvragen

 • De speelstraatverantwoordelijken bespreken voorafgaandelijk aan het indienen van de aanvraag,  de inrichting van de speelstraat met alle andere bewoners, handelszaken en vrije beroepen die in de straat gevestigd zijn alwaar een speelstraat wordt ingericht.  Zij voeren tevens een bewonersbevraging uit waarbij iedere brievenbus 1 stem heeft.
 • Aanvragen worden ten laatste 1 maand voor de gevraagde periode door de speelstraatverantwoordelijken ingediend bij de verkeersdienst van gemeente Balen. Op deze aanvraag zijn de  contactgegevens, inclusief mailadres, van de speelstraatverantwoordelijken vermeld. De aanvraag is vergezeld van een document met de schriftelijke instemming van al de bewoners met de concrete inhoud van de aanvraag van de speelstraat, welke instemming maximaal 6 maanden oud is op moment van de aanvraag.

Afhandeling

 • De verkeersdienst bekijkt of de aanvraag voldoet  aan de wettelijke en gemeentelijke bepalingen van dit reglement.  Het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing betreffende de inrichting van de speelstraat.
 • De speelstraatverantwoordelijken worden door de verkeersdienst, op het door hen op de aanvraag meegedeelde mailadres, in kennis gesteld van de beslissing die het college van burgemeester en schepenen genomen heeft.
 • De speelstraatverantwoordelijken lichten de bewoners, handelszaken, zelfstandige en/of vrije beroepen in van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 • Bij een goedkeuring stelt de verkeersdienst van gemeente Balen de nodige signalisatie ter beschikking. De speelstraatverantwoordelijken staan in voor het tijdig en correct plaatsen en verwijderen van de signalisatie op de gestelde uren.

Aansprakelijkheid

 • De gemeente Balen kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade en/of ongevallen.

 • De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade aan derden door henzelf of hun kinderen. Daarenboven blijven ouders te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen. Het inrichten van een speelstraat ontslaat ouders niet van het toezicht op hun kinderen.

Stopzetting van de speelstraat

 • Indien de bepalingen van het reglement niet nageleefd kunnen worden,  kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de speelstraat op te heffen. Vanaf dat de beslissing tot intrekking is genomen en één van de voormelde verantwoordelijken hiervan per mail op de hoogte is gebracht, kan er voor de toegestane periode  geen speelstraat meer ingericht worden.

 • De speelstraatverantwoordelijken kunnen, na overleg met het gemeentebestuur, eveneens zelf    vragen om de verdere inrichting van de speelstraat stop te zetten.
 • Indien tijdens de aangevraagde periode van de speelstraat weg-of nutswerken zijn gepland, kan de speelstraat niet doorgaan. In overleg met de speelstraatverantwoordelijken kan de periode verzet worden. Bij overmacht in de verkeersafwikkeling, zoals onder andere onverwachte manifestaties, onverwachte werken, verkeersomleidingen, krijgen deze voorrang op de speelstraat.

E-loket

Openingsuren & contact

Verkeersdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 76
e-mail
verkeersdienst@balen.be
Naar top