2.13 Sociaal verwarmingsfonds, toelage - mazoutpremie

verwarming-besparen

In het kader van de hoge olieprijzen werd in 2004 een 'Sociaal Verwarmingsfonds' opgericht. Het biedt steun aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen. De verwarmingstoelage kan aangevraagd worden tussen 1 januari en 31 december. De toelage wordt jaarlijks herbekeken door de ministerraad.

Meer info over de verwarmingstoelage kan je terugvinden op de website www.verwarmingsfonds.be 

Voorwaarden

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

Je kan het niet gebruiken voor:

  • aardgas via aansluiting op het distributienet
  • propaangas in gasflessen
  • butaangas in gasflessen


Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Je hebt mogelijk recht op een financiële tussenkomst als je behoort tot één van de volgende categorieën:

  1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en waarvan het inkomen van het huishouden lager is aan de vastgestelde grenzen.
  2. Gezinnen met een laag inkomen (Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.034,79 verhoogd met €  4.079,35 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.)
  3. Personen met een grote schuldenlast die niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen (vastgesteld door OCMW) en genieten van schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.


Hoeveel bedraagt de mazouttoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. De toelage is beperkt tot 2000 liter per jaar per huishouden.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 36 cent per liter (met een maximumbedrag per huishouden per prijscategorie.) Hoe hoger de prijs op je factuur, hoe hoger de tussenkomst. 

Hoe aanvragen

Binnen de 60 dagen na de levering een aanvraag indienen bij het OCMW. Dit kan:

Wat meebrengen

  • Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • Een kopie van de leveringsfactuur of -bon 
    • Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Afhandeling

Als je recht hebt op een toelage, zal de sociale dienst dit via de elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen Het OCMW kan je contacteren wanneer er aanvullende informatie nodig is.

Meer info

 OCMW-huis, 014/82 98 48, info@ocmwbalen.be

>>> Naar startpagina Seniorengids

E-loket

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top