Veel gestelde vragen en antwoorden over het aanmeldingssysteem voor Balense scholen

Capaciteit en vrije plaatsen in een school

Wat is capaciteit?

Capaciteit is het maximum aantal leerlingen dat het schoolbestuur per klas voorziet opdat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Voor deze maximumbepaling wordt rekening gehouden met onder meer materiële omstandigheden en pedagogisch-didactische overwegingen. Het schoolbestuur kan de capaciteit per klas tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet verlagen. De capaciteit verhogen kan wel.

Wat zijn vrije plaatsen?

Vrije plaatsen zijn plaatsen die vrijgegeven worden voor inschrijving. Een schoolbestuur bepaalt dit door het verwachte aantal zittende leerlingen en de in een voorgaande voorrangsperiode al ingeschreven leerlingen, af te trekken van de capaciteit. Zittende leerlingen zijn leerlingen die al ingeschreven zijn in dezelfde school voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden.

Bijvoorbeeld: De capaciteit van het derde leerjaar in school X is 40 leerlingen. Er worden in dit leerjaar 30 leerlingen verwacht die van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar overgaan (= zittende leerlingen). In de voorrangsperiode zijn er ook al 5 kinderen aangemeld en ingeschreven. Het derde leerjaar van school X heeft nog 5 vrije plaatsen (40 – 30 – 5 = 5 vrije plaatsen).

De capaciteit en vrije plaatsen per school en per klas kan je hier terugvinden. De vrije plaatsen worden enkele dagen vóór de aanmeldingsperiodes en de vrije inschrijvingsperiode bekend gemaakt. De vrije plaatsen worden niet aangepast tijdens de aanmeldingsperiode(s) en de vrije inschrijvingsperiode.

Hoe verdeelt het softwaresysteem de vrije plaatsen?

Het systeem ordent alle kinderen op basis van de volgorde van de keuzes. Krijgt je kind een plaats toegewezen, dan vervallen de onderliggende keuzes.

Bijvoorbeeld: Je kiest in de aanmelding voor school X als eerste keuze en voor school Y als tweede keuze. Wanneer je kind een plaats krijgt toegewezen in school X, vervalt de keuze van school Y.

Wat als er meer aangemelde kinderen zijn dan vrije plaatsen?

Het systeem ordent de kinderen met school X als eerste keuze volgens afstand. Het kind dat het dichtst bij school X woont, staat bovenaan. Het systeem berekent de afstand ‘in vogelvlucht’ van het domicilieadres van het kind tot de school. Kinderen die geen plaats hebben in school X, omdat ze verder van de school wonen, krijgen een plaats in een school van een lagere keuze met een vrije plaats.

Als je kind een school van lagere keuze krijgt toegekend, komt het op een wachtlijst voor de scholen van hogere keuze. Je krijgt een melding van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’ als bewijs van je plaats op de wachtlijst.

Bij plaatsgebrek ordent het systeem op basis van afstand per nummering van keuze.

Bijvoorbeeld: Jan heeft school X als eerste voorkeur. Hij woont op 10 km van school X. Leen heeft school X als tweede voorkeur. Zij woont op 2 km van de school. Jan staat dus hoger op de wachtlijst voor school X dan Leen, omdat eerst alle aanmeldingen van de eerste keuze worden gerangschikt volgens afstand. Daarna volgen de rangschikkingen van de tweede keuze.

Geef dus meerdere schoolkeuzes door en denk vooraf goed na over de volgorde van de scholen. Hou rekening met de vrije plaatsen. Die vind je enkele dagen vóór de periode van aanmelden op via deze link.

Je krijgt nooit een school toegewezen waarvoor je niet kiest.


Je kind aanmelden

Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Maar als je je kind niet aanmeldt tijdens de voorrangsperiode of tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 om 9 uur vrij inschrijven. Op dat moment zullen er misschien in sommige scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. We raden dus sterk aan je kind aan te melden.

Opmerking: is je kind geboren tussen 14 november 2021 en 31 december 2021, dan meld je het best ook nu al aan en schrijf je in. Op die manier kan je kind naar school gaan vanaf 2 september 2024.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle Balense kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van het gemeenschaps-, vrij en gemeentelijk onderwijsnet in onze gemeente, behalve de kleuterschool aan de Sportlaan in Balen-Wezel (’t Wit Scholeke). Zij werkt met het aanmeldingssysteem in de gemeente Mol, omdat de hoofdschool gelegen is in Mol(-Wezel). Meer info daarover vind je op www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.
Je vindt een overzicht van alle Balense scholen in de scholenlijst op pagina 16 en 17.

Je meldt je kind het best aan voor meerdere scholen. Dit betekent zeker niet dat je minder kans maakt op een plaats in je eerste schoolvoorkeur. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van jouw keuze. Zorg er wel voor dat je ook scholen kiest met vrije plaatsen. Zo voorkom je dat je je kind pas kan inschrijven in een latere periode.

Voor welke kinderen moet ik aanmelden?
• een kind geboren in 2021
• een kind geboren vóór 2021 en dat nog niet ingeschreven is in een Balense school
• als je voor het schooljaar 2023-2024 een andere Balense school wil kiezen voor je kind

Welk adres geef ik op?

Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Het adres dat je opgeeft, geldt voor elke school die je kiest.

Het softwaresysteem rangschikt leerlingen volgens afstand. De berekening in vogelvlucht gebeurt vanaf het middelpunt van het perceel van de school tot aan het opgegeven adres van het kind. Dit gebeurt op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.
Vogelvlucht houdt geen rekening met logica van bereikbaarheid.

Let op: Het is belangrijk dat het ingegeven adres correct is, anders is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven.

Wat doe ik als ik (bijna) verhuis?

Wanneer je verhuist tussen de aanmeldingsperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe adres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind inschrijft in de school, moet je aantonen dat je kind effectief op het nieuwe adres zal wonen op de dag van de instap. Dit doe je op basis van een koopakte, een huurovereenkomst, een bouwvergunning, een uittreksel uit de aankoopakte, contract met bouwfirma,… Enkel de aankoop van een bouwgrond in de buurt van de school is geen geldig bewijs.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers. De eerste zes cijfers zijn de geboortedatum van je kind (jaar, maand, dag).
Je vindt het nummer:
• op de ISI+-kaart (bovenaan rechts)
• op de Kids-ID (achterkant bovenaan rechts)
• op het kleefbriefje van het ziekenfonds (onderaan in het midden)
Heeft je kind geen rijksregisternummer, neem dan contact op met:
• de dienst onderwijs en gezin op het gemeentehuis
• of je maatschappelijk werker van het OCMW

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wil je gegevens wijzigen? Neem dan contact op met de dienst onderwijs en gezin (gemeentehuis). Onze medewerkers passen je gegevens aan binnen de data en einduren van de aanmeldingsperiodes.

Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben?

Neen. Broer en zus zijn, betekent in het aanmeldingssysteem meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:
• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders die al dan niet op hetzelfde officiële adres wonen
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder die al dan niet op hetzelfde officiële adres wonen
• kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en stiefzussen)

Deze broers en zussen kunnen gebruik maken van de voorrang en dat enkel in dezelfde school als van de al ingeschreven broer en/of zus. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, moet je aanmelden tijdens de voorrangsperiode. Aanmelden voor andere scholen dan die van broer of zus doe je tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen.

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang je het maar binnen de juiste periode doet.

Moet ik mijn kind elk jaar opnieuw aanmelden?

Neen. Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen, tenzij je van school wil veranderen.

Ik ben gescheiden. Hoe meld ik mijn kind aan?

Het beste is te komen tot één gezamenlijk gedragen aanmelding in het belang van het kind.
Als er geen andere gerechtelijke uitspraken zijn, oefenen gescheiden ouders beiden het ouderlijk gezag uit. Het aanmeldingssysteem houdt hiermee rekening. Het systeem biedt de mogelijkheid aan beide ouders om hun kind apart aan te melden. Ouders nemen hiervoor eerst contact op met de dienst onderwijs en gezin (gemeentehuis).

Wat als ik bij de aanmelding niet alle informatie doorgeef?

Als je kiest om relevante informatie niet te geven, kan je je kind pas inschrijven in de periode van vrije inschrijving. Relevante informatie kan zijn het adres, bewijs van schooltoelage of diploma moeder.

Wat als ik (on)bewust foute informatie geef?

Als de ingevoerde gegevens niet correct zijn, is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven. De dienst onderwijs of de school contacteert je bij een vermoeden van foutieve informatie. Wanneer de foutieve informatie niet wordt rechtgezet, beslist de disfunctiecommissie of de inschrijving al dan niet doorgaat. Je kan jezelf persoonlijk of schriftelijk verantwoorden bij de disfunctiecommissie.

Wat als ik mijn kind niet op tijd aanmeld?

Als je kind behoort tot een voorrangsgroep (zie pagina 4) en de aanmeldingsperiode voor die voorrangsgroep is voorbij, kan je je kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode voor iedereen. Je kind heeft dan wel geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.

Als je je kind in de aanmeldingsperiode voor iedereen niet hebt aangemeld, kan je je kind enkel nog rechtstreeks inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 23 mei 2023).
Let op: Je zal dan minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al inschreven. Het is mogelijk dat er geen vrije plaatsen meer zijn in verschillende scholen. Je kan je kind dan op de wachtlijst laten zetten van de scholen van jouw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.


Gereserveerde plaatsen in een school

Ik werk voor een Balense kleuterschool of lagere school. Krijg ik voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie (bv. klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).
De aard van het contract met de school (bv. voltijds of deeltijds) heeft geen belang om voorrang te krijgen.

De schooltoewijzing

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een e-mail waarin staat welke school plaats heeft voor je kind (zie stap 3 op pagina 5). Met deze e-mail ga je naar deze school om je kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.
Let op: Als je je kind niet tijdens de voorziene inschrijvingsperiode (zie stap 4 op pagina 5) inschrijft in de school die werd toegewezen, vervalt de vrijgehouden plaats voor jouw kind. De plaats komt vrij voor de eerste op de wachtlijst.

Wat als ik mijn eerste schoolkeuze niet toegewezen krijg?

Dan bekijken we je tweede en indien nodig je volgende schoolkeuze(s). We laten je weten in welke school je kan inschrijven. Op de school die je niet toegewezen krijgt, wordt de naam van je kind genoteerd in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je krijgt een ‘melding van niet-gerealiseerde inschrijving’. Je kind komt dus op een wachtlijst.

Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind alsnog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch contact met je op. De wachtlijst geldt voor alle kinderen tot en met de vijfde schooldag in oktober in het nieuwe schooljaar. Enkel voor kleuters geboren in 2021 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni in het nieuwe schooljaar.
Je hebt wettelijk gezien vijf schooldagen de tijd om je kind alsnog te gaan inschrijven. Je kiest zelf of je op dat ogenblik wil inschrijven op de school van je hogere keuze.

Wat is een melding van ‘niet-gerealiseerde inschrijving’?

Een melding van niet-gerealiseerde inschrijving is het bewijs dat je op de wachtlijst van een school staat. Je krijgt die melding via het softwaresysteem als er voorlopig geen vrije plaats is in de school waar je je kind hebt aangemeld. Je kan dus meerdere meldingen krijgen. Je kind komt automatisch op een wachtlijst in die scholen.
Ook als er tijdens de periode van vrije inschrijving geen plaats is, krijg je zo’n melding van de school.

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Je kan dan terecht op de dienst onderwijs en gezin (gemeentehuis). De medewerkers van deze dienst zullen je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Je kan zelf de disfunctiecommissie te woord staan of schriftelijke uitleg geven.
Ben je niet akkoord met de beslissing van de disfunctiecommissie? Contacteer de Commissie Leerlingenrechten. De contactgegevens vind je op www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Je kind inschrijven op school

Wat heb ik nodig om mijn kind in een school in te schrijven?

Breng de volgende documenten mee:
• de e-mail van toewijzing voor inschrijving in de school
• de Kids-ID van je kind, een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
• je identiteitskaart (die van de ouder of voogd die inschrijft)
• indien van toepassing:
• een bewijs van het nieuwe adres waarmee je hebt aangemeld als dit verschillend is van het huidige adres
• een bewijs van het krijgen van een schooltoeslag 
• een verslag van CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs wanneer je je kind toch wil inschrijven voor het gewoon onderwijs

Let op: zonder deze documenten/bewijzen kan de inschrijving niet doorgaan!

Wat als ik mijn kind niet op tijd inschrijf?

Wanneer je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroep en/of die voor iedereen (zie stap 4 op pagina 5), verliest het zijn plaats in de rangschikking.

Na de inschrijvingsperiode voor iedereen kan je je kind enkel nog rechtstreeks inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven tijdens de periode van vrije inschrijving?

Tijdens de vrije inschrijvingsperiode geldt het principe van afstand niet meer maar geldt de rangorde van inschrijven. Neem per e-mail contact op met de school, zodat datum en uur voor het bepalen van de rangorde duidelijk zijn. Contactnames met de school voor de  gecommuniceerde start van de vrije inschrijvingen worden niet meegerekend in de rangorde.

Let op: Je zal tijdens de vrije inschrijvingsperiode minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al eerder konden inschrijven. In vele scholen zullen er dus weinig of geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van jouw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

Kan ik aan iemand anders een volmacht geven om mijn kind in te schrijven?

Ja, dit kan. Een volmachtformulier is hieronder terug te vinden bij downloads.

Heb je vragen? Heb je hulp nodig?

Neem contact op met:
• de dienst onderwijs en Gezin, 014/74 40 69 of aanmelden.scholen@balen.be
• één van de scholen
Het secretariaat of de directie helpen u graag verder.
• de maatschappelijke werkers van het OCMW voor cliënteel van de sociale dienst


Waar vind ik officiële info over aanmeldingen en inschrijvingen?

Alle officiële info is terug te vinden in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012.

Naar top