Meerjarenplan en budgetten 2020-2025

Verder bouwen aan een warme, duurzame, veilige en positieve gemeente waar veel te beleven valt

Elk lokaal bestuur is verplicht om een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 op te stellen. Daarin formuleert het bestuur wat het wil bereiken en welke middelen, budgetten en personeel het daaraan wil, maar vooral ook kan spenderen. Want net zoals bij elk huisgezin moet het lokaal bestuur ook rekening houden met wat er financieel mogelijk is.

Inspraak tijdens Balen Babbelt

Het meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd door de gemeente- en ocmw-raad op 9 december jl., is vertrokken vanuit een inspraakronde. Alle burgers zijn via de gemeentelijke communicatiekanalen, drankviltjes in de horecazaken, affiches, dit Infoblad en sociale media opgeroepen om tijdens ‘Balen Babbelt’ in april jl. ideeën aan te reiken rond verschillende thema’s. Ook de personeelsleden van gemeente en ocmw kregen de kans om vanuit hun vakkennis en ervaring in verschillende domeinen het beleid mee te inspireren.

Keuzes maken

Het lokaal bestuur (gemeente en ocmw) is dan met deze ideeën aan de slag gegaan. Samen met het beschikbare cijfermateriaal over onze gemeente, informatie over maatschappelijke evoluties en tendensen (zoals vergrijzing, armoede, mobiliteit,...) en de eigen beleidsverklaring, is men dan beginnen puzzelen. Omdat het lokaal bestuur de financiële toestand van onze gemeente gezond wil houden en ook geen belastingen wil verhogen, heeft ze uiteindelijk keuzes moeten maken. Die keuzes vind je terug in het meerjarenplan 2020-2025. Als SDG-pilootgemeente vormen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen de rode draad doorheen dit plan.

Hierna gaan we kort in op de plannen voor de volgende jaren. De uitvoering is gespreid over de periode 2020-2025. De voorbeelden zijn maar een kleine selectie uit de vele honderden actiepunten. Het volledige meerjarenplan vind je hieronder bij downloads. 

 • Een mooie en propere leefomgeving

Het bestuur zet verder in op natuurlijke en groene inkleding van onze openbare ontmoetingsplaatsen. Hier en daar komen er herinrichtingen (bv. het marktplein van Hulsen), bijkomende speel- en buurtpleintjes voor alle leeftijden. Door het verbod op het gebruik van pesticiden zal voor het groenonderhoud de samenwerking met sociale tewerkstellingsprojecten zoals De Sprong, Lidwinastichting en De Biehal, nog versterkt worden.

Storend en asociaal gedrag zoals zwerfvuil en sluikstorten, gaat het bestuur kordaat aanpakken met GAS-boetes en via (mobiele) camera’s. De zwerfvuilruimers van De Biehal en de zwerfvuilopruimacties van de verenigingen zorgen mee voor een propere omgeving.

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ (diftar) blijft behouden tegen aanvaardbare prijzen, gecorrigeerd door sociale tegemoetkomingen en gratis afvalfracties op het recyclagepark. Daarnaast blijft het belangrijk om afval te voorkomen door te sensibiliseren rond het voorkomen van afval (i.s.m. scholen, jeugdbewegingen en socio-culturele organisaties) en hergebruik te stimuleren (Kringwinkel).

 • Betaalbaar en aangenaam wonen

Balen is een mooie plattelandsgemeente en dat willen we zo houden. Enerzijds willen we wonen voor onze jonge Balense gezinnen betaalbaar houden (door o.a. woonverdichting, inbreiding, kernversterking en sociale huisvesting). Anderzijds willen we de eigenheid van ons mooie Kempense dorp niet teniet doen en open ruimtes en een gezonde sociale mix behouden. Aan bouwpromotoren blijven we verplichtingen opleggen rond parkeer-, ontmoetings- en speelvoorzieningen. Ondernemers moeten ruimte krijgen en burgers worden aangemoedigd om lokaal te winkelen.

 

 • Kwaliteitsvol besturen, in dialoog met de burger

Het lokaal bestuur streeft naar een efficiënte dienstverlening, waarbij toegewijde, goed opgeleide personeelsleden onze Balense burgers klantgericht ten dienste staan. Door de uitbreiding van het aanvragen van attesten via digitale weg wil men de vrijgekomen tijd van de medewerkers benutten om meer naar de burger en doelgroepen toe te gaan door een buurtgerichte werking (o.a. het project ‘Medewerker 3.0’ en burenhulp). De toegankelijkheid van de openbare gebouwen blijft belangrijk, met aandacht voor minder mobiele burgers.

De burger zal ook actief betrokken worden bij de vormgeving van het beleid. In navolging van initiatieven als Olmen21, Hulsen21 en Balen Babbelt, zal het bestuur regelmatig nieuwe inspraaktrajecten uitstippelen. Verder wil ze de adviesraden nog nauwer bij het beleid betrekken.

 • De rioleringsgraad verder opdrijven

Dankzij onze samenwerking met Pidpa-Hidrorio hebben we al heel wat kunnen inhalen van onze achterstand op vlak van rioleringen. In de nabije toekomst staan er nog heel wat projecten op stapel: wijk Malou, wijk Straal en cluster Ongelberg, Oude Molsebaan, project Hulsen met marktplein, De Lei en Kloosterstraat. Over enkele jaren is het de beurt aan Broekstraat/Kromstraat, cluster Rosselaar/Plaseindeweg/Kaaplaststraat/Huisblokken, cluster Paddekuil/Greefseheiweg/Brigandstraat/Laakweg en de wijk Germeer-Stotert. We blijven bij de hogere overheid aandringen op goedkeuring van projecten in de omgeving van de Sint-Jansstraat, Boonsmolenstraat en het ontbrekend deel Steegsebaan en zijstraten.

 • Aandacht voor een veilige woonomgeving

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van elke burger. Als elke weggebruiker zich aan de regels houdt, zou het verkeer al veel veiliger zijn. Het inzetten op sociale samenhang en zorgzame buurten kan ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Samen met de lokale politie wil het bestuur inzetten op Buurt Informatie Netwerken (BIN) en sensibiliseringsacties zoals fietsgraveren en inbraakpreventie. Daarnaast komen er bijkomende investeringen in camerabewaking en een mobiele camera om overlast (sluikstorten, vandalisme,…) lokaal aan te pakken. De wijkagent moet nog meer in het straatbeeld een vertrouwenspersoon en aanspreekpunt zijn in de buurt.

Het bestuur blijft bij de brandweerzone ijveren voor een goede ondersteuning en uitrusting van onze brandweer- en ambulanciervrijwilligers en het behoud van onze kazerne als uitvalsbasis.

 • De zwakke weggebruiker beschermen

Omdat we het SAVE-label van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen willen behalen, ligt op vlak van mobiliteit de klemtoon op de zwakke weggebruiker. De voorbije jaren zijn heel wat belangrijke fietsverbindingen vernieuwd. Maar we willen blijven inzetten op fietsveiligheid en fietscomfort (met o.a. het Fietspunt, de aanleg van de ‘fiets-o-strade’ en fietsparkings). Ook de voetpaden blijven een aandachtspunt.

Hoewel overdreven snelheid één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen is, blijft het moeilijk om automobilisten hiervan te overtuigen: iedereen vindt dat het trager moet in de eigen straat, maar wil tegelijk elders snel kunnen rijden. Het bestuur gaat de verkeersveiligheid verhogen door herinrichtingen (o.a. de Veststraat) en initiatieven aan de schoolomgevingen. Het bestuur gaat ook in overleg met De Lijn en de NMBS om het aanbod van het openbaar vervoer uit te breiden.

 • Een scholenplan voor de volgende 20 jaar

Om in te spelen op de voorspelde toekomstige aangroei van schoolkinderen, zal dit scholenplan inzetten op de uitbreiding en vernieuwing van onze schoolgebouwen. We houden daarbij vast aan het principe van ‘een school om de hoek voor iedereen’. We ondersteunen het lerarenkorps, zetten in de pedagogische en educatieve kwaliteit en voorzien de modernste ict-middelen voor de gemeentescholen. Het bestuur doet ook inspanningen om de schoolrekeningen beheersbaar te houden door een aanbod op vlak van verkeer, cultuur, sport, mondiale vorming, milieu-educatie,… en een bijkomende ondersteuning voor de meest kwetsbaren.

We gaan ook in overleg met de Vlaamse overheid om de school van Gerheide uit te bouwen tot een volwaardige school met een maximale invulling van leerjaren.

 • Blijven investeren in vrije tijd

Tien jaar na de bouw van het succesvolle vrijetijdscentrum De Kruierie zijn de behoeften van de gebruikers gegroeid: met een masterplan voor De Kruierie wil het bestuur klaar zijn voor de toekomstige uitdagingen. Door de groeiende aandacht voor gezondheid en sporten willen we de al uitgebreide infrastructuur van sportcomplex Bleukens nog verder uitbouwen voor binnen- en buitensporten. We bouwen onze toeristische troeven als groene gemeente verder uit. Het recreatiedomein Keiheuvel en de mooie omringende natuur zijn onze voornaamste uithangborden. O.a. de toegang tot de speeltuin zal daarbij grondig aangepakt worden.

Na de Biesakker zullen er ook nieuwe jeugdlokalen komen in Olmen. Ook in Rosselaar krijgen de jeugdlokalen een opfrissing.

Het is ook belangrijk dat het vrijetijdsaanbod toegankelijk is voor iedereen, ook voor de kwetsbare groepen. We werken verder aan het verkleinen van de digitale kloof (o.a. PC Café, workshops Den Travoo en een mediacoach) en de taalachterstand (Praatpunt). De Bib blijft een centraal ontmoetingspunt dat leesplezier uitademt en stimuleert.

 • Een gezonde en zorgzame gemeente

Het lokaal bestuur wil mensen die het wat moeilijker hebben in onze samenleving ondersteunen, hulp bieden en verwijzen naar dienstverlening op maat. De verschillende zorgvormen worden verder afgestemd op de nieuwe zorgbehoeftes. Zo zal o.a. dementie nog meer van onze aandacht opeisen in de nabije toekomst. We streven ook naar een toegankelijke eerstelijnszorg door maatschappelijk werkers, huisartsen en andere zorgverleners.

We blijven ook belang hechten aan gezondheidscampagnes zoals rookstop, kankerpreventie, geestelijke gezondheid, gezond ouder worden,… Ook gaan we alcohol- en drugsproblemen gericht aanpakken.

 • Een ‘jeugdhuis’ voor onze senioren

De waaier aan woon- en zorgvormen aan de Veststraat en Rozenstraat krijgt nog een kers op taart met een lokaal dienstencentrum voor senioren: een gezellig en toegankelijk informatie- en ontmoetingscentrum op maat van ouderen, waar ook hun gezinsleden of mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen rond zorg, wonen, geldzaken,... Kortom, een echt ‘jeugdhuis’ voor onze senioren.

 • Bijkomende ondersteuning voor vrijwilligers

Een gemeenschap bouw je niet alleen uit. Uit de inspraakronde tijdens Balen Babbelt kwam de nood aan bijkomende ondersteuning voor vrijwilligers naar voor. Het bestuur wil diegenen die zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving en iets voor anderen willen betekenen, extra stimuleren, begeleiden en aanmoedigen. Een vrijwilligerscoördinator zal een aanspreekpunt zijn voor deze geëngageerde vrijwilligers, net als voor ons rijke verenigingsleven en de gedreven adviesraden.

 • Iedereen mee

Het lokaal bestuur wil naast investeringen in infrastructuur, ook heel duidelijk inzetten op mensen: verenigingen, organisaties, vrijwilligers,… We willen sociale contacten bevorderen en ruimtes voorzien waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De doelstelling van het lokaal bestuur is en blijft: een Balen uitbouwen waar het goed is om te wonen, te leven en te werken in een warme, zorgzame en positieve gemeente waar iedereen mee kan en goesting krijgt om initiatieven te nemen.

Het volledige meerjarenplan (met updates), de ruime doelstellingsnota met de vele actiepunten vind je hieronder bij downloads.

Meer info

Bij 'downloads' vind je alle documenten over de meerjarenplanning.

Openingsuren & contact

Algemeen directeur gemeente en OCMW

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 40
e-mail
algemeen.directeur@balen.be
Naar top