7.05 Seniorenraad, samenstelling, statuten en huishoudelijk reglement

seniorenraad
Doel
De gemeenteraad van Balen erkent de seniorenraad als gemeentelijke adviesraad
(zie stichtingsvergadering 2/4/1984)
De afspraken tussen de adviesraad en gemeentebestuur mbt adviesverlening en samenwerking worden vastgelegd in de engagementsverklaring adviesraden.
 
Structuur en Samenstelling
De Seniorenraad is samengesteld uit :
- Algemene Vergaderingen deelvergaderingen
- Raad van Bestuur
- Dagelijks Bestuur
- Werkgroepen
(zie downloads statuten)
(Klik hier voor de leden Seniorenraad)
 
Plichten en Rechten leden
- Plichten en rechten van stemgerechtigde leden.
- Plichten en rechten van vaste waarnemers.
(zie downloads statuten)
 
Ondersteuning van de adviesraad door de gemeente
-  Administratieve ondersteuning
         Het gemeentebestuur zal de adviesraad ondersteunen door :
         - Op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de  financiering van de 
            werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren
            door het College van de burgemeester en schepenen.
        -  in administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te
           voorzien, alsook door een ambtenaar ter beschikking te stellen ter ondersteuning
           van de adviesraad
-   Verzekering
        - De Seniorenraad ressorteert onder het gemeentebestuur.
        - Ter dekking van de risico’s 'Burgerlijke Aansprakelijkheid', 'Rechtsbijstand', en  
           'Lichamelijke ongevallen', zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen
             afsluiten voor de leden en medewerkers van de Seniorenraad
 
Rekeningen
Goedkeuring boekhouding.
- Elk jaar wordt de boekhouding van het afgelopen jaar ter goedkeuring voorgelegd aan twee commissarissen, die door de Raad van Bestuur aangewezen werden.
- Bij ontbinding van de Seniorenraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan de gemeente.
 
Huishoudelijk regelement
- De Seniorenraad stelt een huishoudelijk reglement op dat de interne werking van de adviesraad en de niet in de statuten voorziene procedures en taken regelt.
- Dit reglement zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
(zie downloads huishoudelijk reglement)

Meer info

Secretariaat: p/a Team Senioren, Veststraat 60, 2490 Balen, tel. 014/74 44 44, senioren@ocmwbalen.be

>>>> terug naar de Seniorengids

Openingsuren & contact

Seniorendienst

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 45 07
e-mail
senioren@ocmwbalen.be
Naar top