Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes, reglement)

sluikstorten

GAS-boetes zijn Gemeentelijke Administratieve Sancties. Zij zijn in het leven geroepen om 'openbare overlast' (o.a. sluikstorten, -stoken, nachtlawaai, dronkenschap, hondenpoep, loslopende dieren, graffiti, beschadiging van graven, valse oproepen aan hulpdiensten) aan te pakken. Voorheen werden dergelijke feiten door het gerecht vaak geseponeerd omdat ze 'niet ernstig genoeg' zijn. Daardoor bleven de daders ongestraft en moest de belastingbetaler vaak opdraaien voor de kosten.

Hieronder bij 'downloads' kan je het volledige reglement downloaden (update versie 1 maart 2022).

Welke sancties kunnen worden opgelegd?

Er kunnen 4 soorten administratieve sancties worden opgelegd:

  • Een geldboete met een maximum van 350 euro (afhankelijk van de zwaarte van de inbreuk)
  • De schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
  • De intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
  • De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

De strafrechtelijke inbreuken kunnen ook door de strafrechter met een strafsanctie worden gesanctioneerd. Dit kan gaan van een geldboete tot een gevangenisstraf. Als een zaak voor de strafrechter wordt geleid, dan kan wel geen administratieve sanctie meer worden opgelegd.

Wie legt de sancties op?

De geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. De andere sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Onze gemeente heeft een samenwerking afgesloten met 13 andere gemeentebesturen. Samen hebben zij één sanctionerend ambtenaar aangesteld. Deze beslist onafhankelijk over het opleggen van geldboetes voor overtredingen in alle 14 gemeenten. 

Gemengde inbreuken

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (o.a. beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket (zie protocol bij downloads, gepubliceerd op 1 januari 2017).

GAS 4 voor verkeersinbreuken

Ook bepaalde parkeerinbreuken kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd. Meer info

Voor wie

Elke persoon vanaf 16 jaar die een inbreuk pleegt op het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) kan gesanctioneerd worden.  Voor minderjarige personen geldt een bijzondere procedure (ouderlijke betrokkenheid, bemiddeling, gemeenschapsdienst).

Kostprijs

Inbreuken kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders en maximum 175 euro voor minderjarige overtreders.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Ann Heylen
Stelenseweg 92
2440 Geel
tel. 014/56 60 86
e-mail gas@geel.be

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top