Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter (toelating)

Verenigingen en sportclubs die een verkoop organiseren ten voordele van de eigen werking of voor een goed doel, zijn verplicht vooraf een toelating voor occasionele verkoop aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de gemeente. Die ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard. De leurkaart is in dit geval niet nodig, een toestemming wel.

Voorwaarden

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasionele karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

 • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel
 • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten
 • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

In deze gevallen is enkel een toestemming nodig.

De toestemming wordt afgeleverd door de gemeente en beperkt zich tot het grondgebied van de gemeente. Als de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest, vraag je een toelating aan bij elke gemeente. Als een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, richt je voor die gemeente(n) aanvullend een aanvraag tot toestemming tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De toelating is geldig tot één jaar na aflevering van de toelating.

Hoe aanvragen

Je bezorgt ons het ingevulde aanvraagformulier (zie downloads)

Kostprijs

De aanvraag, de toestemming en de activiteit zijn gratis.

Afhandeling

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier (zie downloads) met de volgende elementen:

 • de verantwoordelijke van de actie
 • het doel van de actie
 • de plaats(en) waar de actie zal plaatvinden
 • de periode(s) van verkoop
 • de te koop aangeboden producten of diensten
 • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Je kan je aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

Reglement

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Meer info

Als je betrouwbaar wil overkomen, zorg er dan voor dat je je spontaan identificeert. Het moet duidelijk zijn voor welk goed doel je iets verkoopt. Draag bv. het uniform van je vereniging of sportclub. Zorg er ook voor dat mensen contact kunnen opnemen of ergens (bv. internet, sociale media,...) kunnen checken of je goede doel wel betrouwbaar is. 

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top