logo print  logo ocmw print

RUP Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied

De gemeente wil onderzoeken welke bijkomende mogelijkheden kunnen geboden worden aan eigenaars van zonevreemde woningen voor wie in de huidige regelgeving slechts beperkte mogelijkheden zijn.

Wat zijn zonevreemde woningen?

Zonevreemde woningen zijn woningen die niet gelegen zijn in een woonbestemming op het gewestplan of een ander bestemmingsplan. Zonevreemd is niet hetzelfde als illegaal. Illegale woningen zijn woningen die gebouwd zijn zonder een stedenbouwkundige vergunning. Een zonevreemde woning kan vergund zijn.

Zonevreemde woningen ‘in kwetsbaar gebied’ zijn voornamelijk woningen die gelegen zijn in een zone met een groene bestemming of landbouwgebied met ecologische waarde.

Meer rechtszekerheid met dit RUP

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (van 2007) werd een voorstel van ontwikkelingsperspectieven opgenomen voor zonevreemde woningen. Intussen heeft de wetgever al extra mogelijkheden geboden voor zonevreemde woningen die niet in kwetsbaar gebied liggen. Maar met dit RUP wil de gemeente onderzoeken om ook zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied meer rechtszekerheid te bieden en of er toch mogelijkheden zijn voor aanpassingen aan deze woningen. Voor zonevreemde woningen die aanleunen bij een woongebied of voor woningen in clusters in kwetsbaar gebied kan lokaal bekeken worden wat mogelijk is. Voor geïsoleerde woningen zijn geen bijkomende mogelijkheden voorzien in het RUP.

Raadplegingsronde

Een eerste voorstel voor indeling van deze zonevreemde woningen en bijhorende ontwikkelingsmogelijkheden werd opgenomen in een startnota. Deze startnota kan je raadplegen op de bouwdienst of via 'downloads’ hieronder.

De raadplegingsronde vond plaats van 1 april tot 31 mei 2019, in een vroege fase van de procedure, waarbij nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt en het plan ook nog niet werd beoordeeld door externe adviesinstanties. In deze periode kon je bemerkingen en aanvullingen op dit plan overmaken. In de verdere procedure van dit RUP worden de inspraakreacties en adviezen van de adviesinstanties verder beoordeeld.

Scopingsnota

De scopingsnota is de startnota aangevuld met opmerkingen en adviezen.

De scopingsnota van het RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied is opgestuurd naar de dienst MER voor goedkeuring. De nota kun je eveneens raadplegen via 'downloads' hieronder.

Plenaire vergadering

Op 19 december 2019 verzamelden alle adviesinstanties op de plenaire vergadering en werden alle adviezen besproken. Deze werden gebundeld in een verslag dat je eveneens kan raadplegen via ‘downloads’ hieronder. Op verzoek van enkele adviesinstanties werd het document aangepast en dienden verschillende woningen van categorie te veranderen, waardoor aan die woningen strengere ontwikkelingsperspectieven werden toegekend.

Voorlopige vaststelling gemeenteraad

De gemeenteraad stelde op 17 februari 2020 het 'ontwerp RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied' voorlopig vast.

Openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 30 juli

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen de aangepaste documenten, het ontwerp RUP, en het grafisch plan met bijhorende voorschriften raadplegen, en eventueel hierover opmerkingen of bezwaren indienen.

De documenten vind je hieronder bij ‘downloads’.  Een opmerking of bezwaar indienen kan pas tijdens de nog te bepalen periode van het openbaar onderzoek via mail rup@balen.be, of schriftelijk ter attentie van de dienst Omgeving, Vredelaan 1, 2490 Balen.

Voor vragen kan je steeds terecht op rup@balen.be of bij vermelde contactpersoon

Info: Dienst omgeving, Ann Verbeeck, 014/74 40 80, rup@balen.be


Op onderstaande kaart kan je de voorgestelde voorschriften per deelgebied openen door je adres op te zoeken en op het gekleurde vlak te klikken. In de pop-up staat een link naar de voorgestelde voorschriften.

Meer info

Voor vragen kan je steeds terecht op rup@balen.be of bij vermelde contactpersoon.

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top