Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen, kortweg 'schepencollege', bestaat sinds 1 januari 2019 uit de burgemeester, 5 schepenen, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.
Bevoegdheden: o.a.

  • Wetten en decreten van de staat, de gewesten, de gemeenschappen en de provincie uitvoeren.
  • Gemeenteraadsbesluiten bekendmaken en uitvoeren
  • Daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
  • Het financieel beheer, onverminderd de bevoegdheden van de gemeenteraad
  • Het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
  • Het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de tucht ten aanzien van het personeel 
  • Vertegenwoordigen van de gemeente in rechte
  • Registers van de burgerlijke stand houden

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke woensdag in het gemeentehuis en zo dikwijls de spoedige afhandeling van de zaken het vereist. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Sinds 1 januari 2019 is er een schepen minder in elke gemeente. 

 

Naar top