Klachtenbehandeling gemeente

Elke burger die niet tevreden over de dienstverlening van het gemeentebestuur, kan een klacht indienen. De gemeenteraad heeft daarvoor een procedure goedgekeurd. De Balense burger krijgt dus een luisterend oor als hij of zij niet tevreden is met de gemeentelijke dienstverlening. Vaak kan hierdoor de escalatie van een conflict voorkomen worden. Het gemeentebestuur en de gemeentediensten krijgen op deze manier ook de kans om eigen fouten recht te zetten en de werking te verbeteren. Aan de andere kant worden onterechte of lang aanslepende klachten voor eens en voor altijd afgehandeld.

Wat is een klacht? En wat niet?

Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure van de gemeente Balen, is een uiting van duidelijke ontevredenheid van een burger over de gemeentelijke dienstverlening. Dit kan gaan over de manier waarop de burger behandeld is (bv. ‘afgesnauwd’), de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd, of de termijn waarop het (niet) is uitgevoerd.

Gewone meldingen (bv. ‘stoeptegel ligt los’) of beleidsvragen (bv. ‘waarom ligt er geen riolering in onze straat’) horen hier niet thuis.

Voor wie

Elke gebruiker van onze dienstverleningen

Voorwaarden

De klachtencoördinator oordeelt of een klacht ontvankelijk is of niet.

Volgende zaken zijn niet ontvankelijk in de klachtenprocedure:

 • een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem
 • een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid
 • een klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste
 • gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld
 • klachten waarbij de klager anoniem blijft
 • klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure
 • klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien
 • klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is
 • kennelijk ongegronde klachten

Hoe aanvragen

Je kan een klachtenformulier afhalen op de Infopunten (gemeentehuis, OCMW-huis, vrijetijdscentrum De Kruierie) of hieronder downloaden.

Dit formulier kan je invullen en bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Vredelaan 1 te Balen.

Een anonieme klacht wordt niet behandeld.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

 • De klachtencoördinator bekijkt binnen de 10 dagen na (schriftelijk) ontvangst van de klacht of de klacht past binnen onze procedure en laat dit antwoord weten aan de burger.
 • Zo ja, dan speelt de klachtencoördinator de klacht door naar het diensthoofd van de betrokken dienst die als klachtenbehandelaar de klacht inhoudelijk onderzoekt en nagaat of die gegrond is.
 • Zo ja, dan dient er binnen de 45 dagen een oplossing gezocht te worden en dient er een timing vooropgesteld te worden voor het uitvoeren van deze oplossing.

De klachtencoördinator zal tijdens de hele procedure waken over de objectiviteit, de behandelingstermijnen en de te volgen procedure.

Meer info

Wouter Maes
Klachtencoördinator
p/a gemeentehuis, Vredelaan 1
tel. 014/74 40 09
e-mail wouter.maes@balen.be  

Openingsuren & contact

Secretariaat - gemeente

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
secretariaat@balen.be