Verkiezingen 2018, veelgestelde vragen (FAQ's)

Verkiezingen

In welk stembureau moet je stemmen?

De locatie van je stembureau staat duidelijk op je oproepingskaart vermeld (deze werden half september verstuurd). Kijk het goed na, zodat je niet op een verkeerde locatie gaat stemmen.

Pas verhuisd?

Je bent na 1 augustus 2018 verhuisd? Dan moet je in je vorige gemeente gaan stemmen. De kiezerslijsten zijn vastgesteld op datum van 1 augustus. Dus waar je op dat moment ingeschreven was in het bevolkingsregister, is de gemeente waar je moet gaan stemmen.

Kan je niet gaan stemmen op 14 oktober?

In België is de stemming verplicht. Toch kan het zijn dat je niet kan gaan stemmen. Er zijn 8 geldige redenen om afwezig te zijn (zie tabel hieronder). Je hebt dan twee mogelijkheden:

 • je kan volmacht geven aan iemand om in jouw plaats te gaan stemmen
 • je kan je verontschuldigen voor de verkiezingen

Je zorgt er best voor dat je vooraf de nodige bewijsstukken binnenbrengt bij de dienst bevolking. Doe je dat niet dan moet je zo snel mogelijk na de verkiezingen dit regelen met het Vredegerecht in Mol (Molderdijk 7).

Geldige reden Welke documenten heb je nodig om volmacht te geven of om je te verontschuldigen?
(1) Je bent door medische redenen niet in staat om zelf te gaan Medisch attest van de dokter (opgelet: een arts die zelf kandidaat is voor de verkiezingen, mag dit attest niet afleveren)
(2) Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (alsook gezinsleden die je vergezellen) Een bewijs van je werkgever
(3) Je moet op de dag van de verkiezingen werken Een bewijs van je werkgever
(4) Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger (en hun gezinsleden) Een attest van de burgemeester na voorlegging van de nodige bewijsstukken van je beroep
(5) Je verblijft door een rechterlijke maatregel in een strafinstelling Attest van de directie van de strafinrichting
(6) Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen Attest van de religieuze overheid
(7) Je bent student en je kan om studieredenen niet gaan stemmen Attest van de directie van de school
(8) Je verblijft om privéredenen in het buitenland • Om volmacht te geven:

Attest vooraf aanvragen bij de dienst bevolking, met nodige bewijsstukken (bv. vliegtickets) of een verklaring op eer

• Om je te verontschuldigen:

Bewijs dat je in het buitenland bent/was op de dag van

de verkiezingen (bv. vliegtuigtickets). Als je deze niet

hebt: het aanwezigheidsattest in het buitenland.

Wat moet je doen als je in het buitenland bent, maar je kan vooraf geen bewijs leveren?

Als je enkel op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft (bv. voor een sportmanifestatie of een andere reden), maar vooraf geen voldoende bewijs hiervan kan leveren, dan kan je op de bevolkingsdienst een formulier afhalen (in meerdere talen) om op de dag van de verkiezingen (!) bij de plaatselijke politie te laten afstempelen. Dit geldt dan als bewijs van je afwezigheid. Je kan hiermee echter geen volmacht geven, enkel je achteraf verontschuldigen.

Wat moet ik doen als ik in België op vakantie ben?

De wetgeving voorziet niet dat een vakantie in het binnenland een geldige reden is voor een verontschuldiging. Je moet dus je vakantie onderbreken en naar het stembureau gaan dat op je oproepingskaart staat.

Wat moet je doen bij een verontschuldiging?

Je bezorgt je oproepingskaart, of laat hem bezorgen, samen met het bewijs van verhindering:

 • vóór de verkiezingsdag bij de dienst bevolking
 • op de verkiezingsdag zelf bij het stembureau waar je moet stemmen
 • direct na de verkiezingen op het vredegerecht in Mol (Molderdijk 7)

Wie kan volmacht geven en aan wie?

Alle kiezers die zich in één van de 8 bovenvermelde gevallen bevinden en dat kunnen bewijzen, kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer. Let wel: als Belg kan je enkel volmacht geven aan een Belgische kiezer, niet-Belgen aan zowel Belgen als niet-Belgen. Elke kiezer kan echter maar één volmacht krijgen.

Hoe geef je volmacht?

Je haalt een volmachtformulier af bij de dienst bevolking of op www.balen.be/verkiezingen. Je vult hierop de gevraagde gegevens in en ondertekent het document. Je voegt een bewijs bij waaruit blijkt dat je niet in staat bent op 14 oktober te gaan kiezen (zie lijst hierboven). Let op dat je de namen gebruikt zoals ze staan op je identiteitskaart. De persoon die volmacht krijgt, heeft ook je oproepingskaart nodig.

Indien je een verontschuldigingsreden hebt uit de lijst van (1) tot (7), dan kan je een volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen zelf. De dienst bevolking is hiervoor speciaal open op zondag 14 oktober van 8u tot 12u. Uiteraard is het niet aan te raden zolang te wachten om dit te regelen.

De kiezers die tijdelijk in het buitenland verblijven (reden 8) moeten hun volmacht uiterlijk op 13 oktober hebben aangevraagd. Je kan hiervoor zelfs op zaterdag 13 oktober nog terecht in vrijetijdscentrum De Kruierie van 10u tot 12u.

Hoe stem je met een volmacht?

Je stemt bij voorkeur eerst zelf in het bureau waarvoor je opgeroepen bent. Daarna ga je naar het bureau waar de volmachtgever had moeten stemmen. Je neemt je identiteitskaart en je eigen kiesbrief mee, de kiesbrief van diegene in wiens plaats je kiest én de volmacht waaraan het bewijsdocument hangt op basis waarvan de volmacht verleend werd. Na de stemming wordt op jouw kiesbrief een stempel gezet ‘heeft bij volmacht gestemd’. Dit om te vermijden dat je nog met een andere volmacht op een ander bureau zou kunnen stemmen.

Waarvoor stem je?

Je brengt op 14 oktober je stem uit voor zowel de gemeenteraad als de provincieraad. De gemeenteraad in Balen telt 27 leden. De provincieraad bestaat uit 36 leden (de helft van vorige keer), waarvan er 9 in ons kiesdistrict (Turnhout) kunnen verkozen worden.

 • gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente en neemt de belangrijke beleidsbeslissingen. Ze vergadert minstens tien keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, behalve wanneer het gaat over persoonsgebonden aangelegenheden.

Na de verkiezingen zoeken de verschillende partijen naar een coalitie die de meerderheid van de zetels behaalde (minstens 14 zetels). Deze meerderheidspartijen sluiten na onderhandelingen een bestuursakkoord waarin ze afspreken wat ze de komende zes jaar willen bereiken. Zij stellen ook een college van burgemeester en schepenen aan die het dagelijks bestuur voor hun rekening nemen. Zij vergaderen meestal wekelijks in besloten zitting. De gemeenteraadsleden van de oppositiepartijen hebben de opdracht om een controlerende en kritische functie op te nemen.

In Balen komen er zeven lijsten op: sp.a Balen 2025, N-VA, CD&V, Groen, Vlaams Belang, Open VLD Plus en LP Lijst Participatie.

 • geen aparte OCMW-raad meer

De laatste jaren zijn er in Balen, net als in heel Vlaanderen, heel wat inspanningen geleverd om gemeente en OCMW meer te laten samenwerken. Zo is er maar één secretaris (algemeen directeur) en één ontvanger (financieel directeur) meer, en wordt er maar één meerjarenplanning meer opgesteld.

De gemeenteraad wordt tegelijk OCMW-raad. Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid of -voorzitter, wordt dus ook OCMW-raadslid of -voorzitter. Het college van burgemeester en schepenen neemt tegelijk beslissingen als vast bureau van het OCMW. Een bijzonder comité voor sociale dienstverlening beslist over individuele (privacygevoelige) dossiers en geeft adviezen over het sociaal beleid.

 

Hoe verloopt de stemming?

In onze gemeente stemmen we met dezelfde stemcomputers als bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Je volgt best onderstaande stappen:

 1. Geef je identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau.
 2. Je ontvangt een stemkaart waarmee je in het stemhokje je stem kan uitbrengen.
 3. Stop de stemkaart in de computer en volg de instructies op het scherm.
 4. Breng je stem uit door met je vinger op het scherm je keuze aan te duiden.
 5. Jouw stem wordt afgedrukt. Controleer je stembiljet.
 6. Vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen, zodat anderen je stem niet kunnen lezen. Vergeet je stemkaart niet mee te nemen.
 7. Verlaat het stemhokje.
 8. Geef je chipkaart aan de voorzitter (of aangeduide bijzitter).
 9. Vouw je stembiljet discreet open en scan de barcode. Vouw je biljet opnieuw dicht.
 10. Overhandig het dichtgevouwen biljet aan de bijzitter. Hij controleert of je stem goed is gescand en deponeert het biljet (nog steeds dichtgevouwen) in de stembus.
 11. Je krijgt nu je identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug.
 12. Verlaat het stemlokaal.

Meer uitleg over het digitale stemproces vind je in het filmpje hieronder of in de affiche 'digitaal stemmen in 12 stappen' bij 'downloads'.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top