logo print  logo ocmw print

Openbaar onderzoek RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied

maandag 01 juni 2020

De gemeente is vorig jaar gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied. Van 1 juni t.e.m. 30 juli 2020 loopt er een openbaar onderzoek hierover. Tijdens deze periode kan iedereen de aangepaste documenten, het ontwerp RUP, en het grafisch plan met bijhorende voorschriften raadplegen, en eventueel hierover opmerkingen of bezwaren indienen.


Waarom wordt dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt?

Dit RUP wil voor zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied rechtszekerheid bieden en afhankelijk van de ligging mogelijkheden bieden voor aanpassingen aan de woning.


Wat zijn zonevreemde woningen?

Zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied zijn voornamelijk woningen die gelegen zijn in een zone met een groene bestemming of landbouwgebied met ecologische waarde op het gewestplan of in een gebied uit het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en niet gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling.

Het zonevreemd zijn van een woning doet geen uitspraak over het al dan niet vergund zijn van een woning. 


Procedure

Op 19 december 2019 verzamelden alle adviesinstanties op de plenaire vergadering en werden alle adviezen besproken. Deze werden gebundeld in een verslag wat u tevens kan raadplegen via ‘downloads’.   Op verzoek van enkele adviesinstanties werd het document aangepast en dienden verschillende woningen van categorie te veranderen, waardoor aan die woningen strengere ontwikkelingsperspectieven werden toegekend.

De gemeenteraad stelde op 17 februari 2020 het ‘ontwerp RUP zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied’ voorlopig vast.


Openbaar onderzoek van 1 juni 2020 tot en met 30 juli 2020

Tijdens deze periode kan iedereen de aangepaste documenten, het ontwerp RUP, en het grafisch plan met bijhorende voorschriften raadplegen, en eventueel hierover opmerkingen of bezwaren indienen.

Het ontwerp-RUP, het grafisch plan met deelplannen, publieke procesnota en bijhorende kaarten zijn tijdens deze periode raadpleegbaar op www.balen.be/zonevreemd en liggen ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving (bouwdienst)  tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Opmerkingen of bezwaren kunnen gedurende de periode van het openbaar onderzoek schriftelijk of via mail bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen of via rup@balen.be.

Info: Dienst omgeving, Ann Verbeeck, 014/74 40 85, rup@balen.be

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top