logo print logo ocmw print

Wat gaan gemeente en ocmw met je centen doen in 2020?

woensdag 18 december 2019
Op de laatste gemeenteraad van het jaar werd het budget voor 2020 goedgekeurd. Dit budget geeft de plannen voor het komende jaar weer. Op welke inkomsten voor 2020 rekent het bestuur en welke uitgaven wil het daarmee doen?

Werkingsbudgetten voor 2020

Voor 2020 werd er voor de dagelijkse werking van de gemeente (werkmateriaal en personeelskosten voor gemeente en onderwijs, kinderopvang, IOK-containerpark, politiezone, brandweerzone, groenonderhoud door sociale werkplaatsen,...) 25,8 miljoen euro ingeschreven. Daartegenover worden de ontvangsten geschat op zo'n 29,7 miljoen euro (gemeentelijke belastingen en retributies, opcentiemen op personenbelasting en onroerende voorheffing, gemeentefonds, subsidies,...).

Voor het ocmw bedragen de dagelijkse uitgaven (personeelskosten, hulpverlening, toelagen,…) 12 miljoen euro, de ontvangsten (inkomsten uit eigen werking, gemeentefonds, subsidies voor personeel- en werkingskosten,…) 9,6 miljoen euro.


Belangrijke investeringen voor 2020

In 2020 zullen er door gemeente en ocmw voor 8,1 miljoen euro investeringen worden uitgevoerd. De belangrijkste projecten van dit jaar zijn de volgende:

Voor de gemeente:

 • studie- en uitvoeringskosten wegenis- en rioleringswerken wijk Malou, wijk Straal en project Ongelberg
 • uitvoeringskosten rioleringsproject Langvennen
 • studiekosten wegenis- en rioleringswerken voor verschillende projecten
 • renovatieproject riolering Veststraat en omgeving
 • ondergronds brengen leidingen en plaatsen nieuwe verlichting wijk Malou, Straal, Ongelberg
 • onderhoud en herstelling van asfaltwegen, betonwegen, voetpaden en bermen
 • straatbomen, plantsoenen, buurtparken, parkmeubilair
 • mobiele camera
 • aankoop elektrische wagen, mini-graver 3,5 ton en spin hoogtewerker
 • fietsrekken en fietsparkeerplaatsen
 • studiekosten masterplan VC De Kruierie
 • aankoop gronden
 • informatica voor de gemeentediensten en -scholen
 • onderhoud gemeentelijke gebouwen, schoolgebouwen en herstelling daken
 • parkeergelegenheid school De Bosmier
 • scholenproject Buck-e (beloning voor fietsen of te voet naar school)
 • speeltoestel
 • renovatie plat dak, sanitair en sportvloer in sporthal Bleukens en vernieuwing sanitair in sporthal Olmen
 • renovatie kerktoren en torentrap Sint-Willibrorduskerk (Olmen)
 • investeringstoelage politiezone, kerkfabrieken, Keiheuvel en pastorij Olmen

Voor het ocmw:

 • onderhoud woningen LOI
 • inrichting en aanpassingswerken woonzorgcentrum
 • informatica voor ocmw-diensten
 • onderhoudswerken bejaardenwoningen
Nieuwsoverzicht

Contact

Financiële dienst (gemeente)

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 25
e-mail
els.geysen@balen.be
Naar top