Oppompverbod opgeheven

vrijdag 11 oktober 2019
Gouverneur Cathy Berx heeft het oppompverbod in Balen opgeheven.

 

Captatieverboden waterlopen provincie Antwerpen grotendeels opgeheven, enkel nog van kracht in Laarse beek en Zwanebeek.


De nasleep van de droogte van 2018 liet zich ook in de zomer van 2019 nog steeds duidelijk voelen in heel wat Vlaamse waterlopen. Doordat grondwatervoorraden tijdens de wintermaanden onvoldoende herstelden en neerslag uitbleef, daalden in juli peilen en debieten van de waterlopen erg snel. Zo snel zelfs, dat verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen droog dreigden te vallen.

 

Wat zijn ecologisch kwetsbare waterlopen?

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde leefomgevingen/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats (vegetatie) of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

 

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Om de schade te beperken, besliste Antwerps gouverneur Cathy Berx een captatieverbod op te leggen voor verschillende waterlopen in de provincie Antwerpen. Zo was het sinds 2 juli verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

Enkele dagen later, op 4 juli, breidde de gouverneur het verbod uit naar alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht.

Op 18 juli ten slotte kwamen daar ook nog eens alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, Het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop bij.

 

Captatieverbod deels opgeheven

Gezien de vele neerslag van de voorbije weken en doordat de vraag van landbouwers naar oppervlaktewater sterk verminderd is, wordt het captatieverbod vanaf 11 oktober 2019 voor het merendeel van deze waterlopen opgeheven. Het politiebesluit vindt u in bijlage (downloads, nvdr).

 

Captatieverbod blijft van kracht in twee stroomgebieden: Laarse Beek en Zwanebeek

In twee stroomgebieden staat het waterpeil nog steeds kritisch laag. Daarom blijft het captatieverbod wél gelden voor alle onbevaarbare waterlopen in de 2 stroomgebieden van de Laarse beek en de Zwanebeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.


Ook blijven alle captatie- en recreatieverboden die in de provincie Antwerpen van kracht zijn omwille van blauwalgenbloei, nog steeds gelden. Voor een overzicht en meer info, zie www.cathyberx.be.

 

Meer info over de actuele toestand van het captatieverbod op de website van de provincie Antwerpen of bij de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie (diw@provincieantwerpen.be).

Nieuwsoverzicht

Contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
veiligheid@balen.be