Natuurherstel Most-Keiheuvel werpt meteen vruchten af

donderdag 09 mei 2019
Het natuurherstelproject Life+ Most-Keiheuvel loopt eind mei af. Door het herstel van landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen, is dit door Europa als waardevol erkend natuurgebied erop vooruit gegaan voor mens en natuur. Bekijk de foto's van het slotmoment van het project.

Bescherming van Europese topnatuur

Most-Keiheuvel is een uniek stukje Europese topnatuur, gelegen langs de bovenloop van de Grote Nete in Balen. De Most is een uiterst nat valleigebied, terwijl de hoger gelegen Keiheuvel een droog open landduinengebied is. In dit gebied dreigen zeldzame planten- en diersoorten te verdwijnen, onder andere doordat de oorspronkelijk typische open graslanden en droge heidegebieden stilaan overwoekerd werden door bossen.

 

Natuurherstel sinds 2012

Daarom ging in 2012 het Europees Life+ project Most-Keiheuvel van start, gefinancierd door de Europese Commissie. De focus van het project lag op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde habitattypes (landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen), de natuurlijke waterhuishouding en het wegwerken van een aantal vismigratieknelpunten. De definitieve impact op de natuur zal pas in de volgende jaren duidelijk worden, omdat deze nu tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. De evolutie van een aantal soortengroepen levert al wel een indicatie over welke richting het uit gaat.

 

Succes voor planten en dieren

Om de natuur te herstellen, werden er enkele grootschalige ingrepen uitgevoerd in het gebied. De open landduinen die de Keiheuvel vroeger typeerden, kregen terug een prominente plaats in het gebied. De zeldzame planten en dieren die hierin thuis horen, zoals bv. buntgras en heivlinder hebben zo terug meer ruimte om zich duurzaam in het gebied te handhaven. Na de recente inrichtingsmaatregelen werden verschillende vogelsoorten zoals de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de boompieper al meer aangetroffen en nam het aantal zangposten van de nachtzwaluw onmiddellijk toe.

 

Zeldzame vissensoorten

Ook het moeras van de Most werd terug opengemaakt. Hierdoor keerden bedreigde soorten zoals de kievit en de watersnip terug als broedvogel. Daarnaast werden enkele zogenaamde vismigratieknelpunten, plaatsen waar vissen moeilijk voorbij kunnen, aangepakt, zodat zeldzame vissoorten zoals de beekprik, zich terug vrij kunnen verplaatsen in de bovenlopen van de Grote Nete. Er zijn ook “nieuwe” soorten zoals de serpeling, de kwabaal en de kolblei aangetroffen.

 

Natuurlijk insectenhotel

In Most-Keiheuvel komen ongeveer 170 soorten wilde bijen voor. Dit is de helft van de vastgestelde soorten in België en maakt van Most-Keiheuvel een topgebied voor wilde bijen. Soorten zoals de donkere, grijze en zwartrosse zandbij vinden hier zowel ondergronds als bovengronds nestgelegenheid en maken van het gebied een echt natuurlijk insectenhotel. Op het slotmoment van het Life+ project werd dan ook toepasselijk een houtsculptuur van de wilde bij onthuld.

 

Iedereen mag genieten van deze topnatuur

Tot slot kreeg het gebied een betere inrichting voor recreatie, met respect voor de natuur. Most-Keiheuvel was al een populair recreatiegebied in de provincie Antwerpen. Binnen het Life+project werd bekeken waar precies welke recreatievormen mogelijk zijn en waar er verbetering noodzakelijk was. Zo werd een verlenging van het bestaande rolstoelpad gerealiseerd en er wordt ook nog werk gemaakt van een hondenlosloopzone. Dat deze belangrijke inspanningen voor een verbetering van de natuur aanslaan bij de recreanten, blijkt uit het feit dat Toerisme Provincie Antwerpen de Keiheuvelwandeling in 2018 heeft uitgeroepen tot 'Wandeling van het jaar'.

 

Uitbreiding met 60 ha

Het Life+project heeft de biodiversiteit in Most-Keiheuvel dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende partners (Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw) een stevig duwtje in de rug gegeven. En ook de toekomst oogt rooskleurig. Er wordt budget vrijgemaakt voor de verwerving van ongeveer 60 hectare bossen en landbouwgronden in Most-Keiheuvel. Het gebied telt nu al 540 hectare. Binnenkort ronden we dus de kaap van de 600 hectare, om en bij de 1200 voetbalvelden stuk voor stuk met Europese topnatuur waar ook heel wat te beleven valt. 

 

Bekijk de foto's van het slotmoment van het Life+ project

 

Meer info: www.life-most-keiheuvel.be

Nieuwsoverzicht
Natuurgebied Most-Keiheuvel (foto ANB)

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be