Gemeente Balen Gemeente Balen

Gemeente zoekt naar oplossingen voor zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied

dinsdag 19 maart 2019

De gemeente wil onderzoeken welke bijkomende mogelijkheden kunnen geboden worden aan eigenaars van zonevreemde woningen voor wie in de huidige regelgeving slechts beperkte mogelijkheden zijn. Bekijk hier de startnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waarmee de gemeente gestart is.

Eind april is er een eerste algemene toelichting over dit RUP voor zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied. Alle betrokken eigenaars zijn hierop per brief uitgenodigd.

 

Wat zijn zonevreemde woningen?

Zonevreemde woningen zijn woningen die niet gelegen zijn in een woonbestemming op het gewestplan of een ander bestemmingsplan. Zonevreemd is niet hetzelfde als illegaal. Illegale woningen zijn woningen die gebouwd zijn zonder een stedenbouwkundige vergunning. Een zonevreemde woning kan vergund zijn.

Zonevreemde woningen ‘in kwetsbaar gebied’ zijn voornamelijk woningen die gelegen zijn in een zone met een groene bestemming of landbouwgebied met ecologische waarde.

 

Meer rechtszekerheid met dit RUP

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (van 2007) werd een voorstel van ontwikkelingsperspectieven opgenomen voor zonevreemde woningen. Intussen heeft de wetgever al extra mogelijkheden geboden voor zonevreemde woningen die niet in kwetsbaar gebied liggen. Maar met dit RUP wil de gemeente onderzoeken om ook zonevreemde woningen in kwetsbaar gebied meer rechtszekerheid te bieden en of er toch mogelijkheden zijn voor aanpassingen aan deze woningen. Voor zonevreemde woningen die aanleunen bij een woongebied of voor woningen in clusters in kwetsbaar gebied kan lokaal bekeken worden wat mogelijk is. Voor geïsoleerde woningen zijn geen bijkomende mogelijkheden voorzien in het RUP.

 

Raadplegingsronde

Een eerste voorstel voor indeling van deze zonevreemde woningen en bijhorende ontwikkelingsmogelijkheden werd opgenomen in een startnota. Deze startnota kan je van 1 april tot 31 mei 2019 raadplegen op de bouwdienst of via 'downloads hieronder'.

Deze raadplegingsronde vindt plaats in een vroege fase van de procedure, waarbij nog geen definitieve knopen zijn doorgehakt en het plan ook nog niet werd beoordeeld door externe adviesinstanties. In deze periode kan je bemerkingen en aanvullingen op dit plan overmaken. In de verdere procedure van dit RUP worden de inspraakreacties en adviezen van de adviesinstanties verder beoordeeld.

Op donderdag 25 april 2019 wordt om 19u in VC De Kruierie een algemene toelichting gegeven over dit plan. Dit is enkel een algemene toelichting en gaat nog niet over individuele woningen.

 

Info: Dienst omgeving, Sigrid Vanstraelen, 014/74 40 81, rup@balen.be

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be