Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking onteigeningsbesluit fietspad Meerhoutsebaan

dinsdag 12 maart 2019

Gemeente Balen – Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit en definitieve vaststelling van het onteigeningsplan ‘Fietspad Meerhoutsebaan’

De gemeenteraad heeft het onteigeningsplan ‘Fietspad Meerhoutsebaan’ dd. 21 september 2017, opgemaakt door Landmeter-expert A. BULEN (LAN 041079) namens SWECO BELGIUM, definitief vastgesteld en definitief besloten tot onteigening van het perceel dat kadastraal gekend is onder het nummer BALEN, afdeling 3, sectie A, nr. 673/b met een oppervlakte van 404 m² en aangeduid als INNAME 54 op het genoemde onteigeningsplan.

Het besluit met bijlagen ligt ter inzage op het gemeentehuis en is hieronder bij 'downloads' raadpleegbaar.

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. Beroepen worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat hetzij de dag na de kennisgeving hetzij de dag na de bekendmaking van het definitieve onteigeningsbesluit.

Nieuwsoverzicht

Contact

Dienst patrimonium

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 87
e-mail
patrimonium@balen.be