Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking openbaar onderzoek sanering overstort Rijsbergdijk

donderdag 12 juli 2018

Project 22.717: Balen – Sanering overstort Rijsbergdijk

Optimalisatieprogramma “2016”

Aanvraag om Ministrieel besluit tot verklaring van openbaar nut 

De burgemeester van de gemeente Balen brengt ter algemene kennis van het publiek dat in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 (B.S. d.d. 18/05/1991) houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin, in opdracht van het Vlaamse Gewest, en in toepassing van de artikelen 32 septies en 32 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, er een openbaar onderzoek gestart is  voor een aanvraag om Ministrieel besluit tot verklaring van openbaar nut voor de sanering overstrot Rijsbergdijk. 

Deze documenten liggen gedurende dertig dagen ter inzage op de dienst openbare werken van de gemeente Balen alle werkdagen van 12 juli 2018 tot en met 10 augustus 2018. 

Op maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 uur – 12.00 uur 

Op maandag t.e.m. woensdag van 13.30 uur – 15.30 uur

Op donderdag van 17.00 uur – 20.00 uur 

De klachten en opmerkingen moeten schriftelijk per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen.

 

Nieuwsoverzicht

Contact

Dienst openbare werken (wegenwerken)

adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
wegenwerken@balen.be