Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing afwijking milieuvoorwaarden: Pidpa (Beukenbergsveld 6)

maandag 04 juni 2018

BEKENDMAKING BESLISSING AFWIJKING MILIEUVOORWAARDEN

 

Er werd op 26-09-2017 een aanvraag ingediend tot afwijking van bepaalde milieuvoorwaarden voor Pidpa - Waterproductiecentrum Balen met als adres Beukenbergsveld 6 te Balen

 

De aanvraag betreft: de volgende sectorale milieuvoorwaarden: Art 5.17.4.1.16.6° van Vlarem II (mobiele lospiste)

 

De Vlaamse Regering heeft op 24-04-2018 de afwijking verleend.

 

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Milieu op volgend adres:

Vredelaan 1 te Balen

 

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de bijstelling van de omgevingsvergunning.

 

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:                

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 4/6/2018. Deze dag is niet inbegrepen.

 

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-     het Vlaamse Gewest

p/a DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

-     de exploitant. U vindt het adres van de exploitant in de beslissing.

 

 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be