Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking aktename melding IIOA klasse 3: Björn Baten (Eikstraat 1)

dinsdag 08 mei 2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding van een IIOA melding klasse 3  van Björn Baten, Eikstraat 1 te 2490 Balen

 

 

InternNummer:          2018/85 MIL3

ProjectNummerDA:    OMV_2018046418

 

 

De melding ingediend door Björn Baten, Eikstraat 1 te 2490 Balen, werd per beveiligde zending ontvangen op 17 april 2018.

 

Deze melding werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de melding

De melding heeft betrekking op een perceel gelegen, Eikstraat 1, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 859K.

 

De melding omvat de volgende activiteit: een bovengrondse propaangastank

 

De gemelde activiteit(en) zijn meldingsplichtig en niet verboden.

 

Besluit:

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Björn Baten voor volgende rubriek(en): 17.1.2.2.1° |Bovengrondse propaangastank van 2700 liter waterinhoud |2700 L | klasse 3

 

De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

 

DATUM AKTENAME: 2 mei 2018

 

Op 2 mei 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen van hogervermelde melding. Iedereen kan deze aktename inkijken op het gemeentehuis – milieudienst. 

De aktename werd op 2 mei 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 8 mei 2018

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

 

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

 

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Nieuwsoverzicht

Contact

Milieudienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be