Gemeente Balen Gemeente Balen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning: Provincie Antwerpen (Peer Luytendijk & Vennen)

maandag 30 april 2018

Besluit van de Deputatie inzake de beslissing over een omgevingsvergunning van Didier Soens namens Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen

 

 

InternNummer:          2017/5 OMV

ProjectNummerDA:    OMV_2017009248

 

 

 

De aanvraag ingediend door Didier Soens namens Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, werd per beveiligde zending ontvangen op 15 december 2017.

 

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

 

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een eigendom gelegen, Peer Luytendijk  en Vennen , kadastraal bekend als afdeling 2 sectie C nrs. 586, 587, 589, 590, 591, 594, 601B, 601A, 602, 603, 604, 605, 606, 629, 630/2 , 631, 636, 637, 638, 639, 643, 910, 920, 921A, 922, 931, 932, 933A, 935, 978, 979 en 980.

 

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen:

Habitatherstel bovenlopen van de Grote Nete in Balen (LIFE Grote Netewoud)

 

Besluit:

Vergunning wordt verleend aan de aanvraag ingediend door Didier Soens namens Provincie Antwerpen voor de in het omgevingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

De plannen en het omgevingsdossier waarop deze aanvraag gebaseerd is, maken integraal deel uit van de vergunning.

 

DATUM VERGUNNING: 22 maart 2018

 

Op 22 maart 2018 heeft de Deputatie een omgevingsvergunning afgegeven. Iedereen kan deze beslissing inkijken op het gemeentehuis – bouwdienst.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt

uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de

artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning. Informatie hierover kan bekomen worden op de bouwdienst van de gemeente.

De beslissing werd op 25 april 2018 overgeschreven in het vergunningenregister.

 

Datum aanplakking : 30 april 2018

 

 

Beroepsmogelijkheid

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld:

De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

 1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

 1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
 2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
 3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

 1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
 2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
 3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 4. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 5. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
 6. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

 1. stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds BE04 3751 1109 9031 met als referentie “beroep omgevingsvergunning + dossiernummer” en voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift;
 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Nieuwsoverzicht

Contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be